Sở Tài nguyên và Môi trường phân công thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tỉnh

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 101/TB-BCĐ, ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Quyết định số 1143/QĐ-BCĐ ngày 10/5/2021 của BCĐ PCD covid-19 Về việc thành lập các Tiểu ban triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc. Nhiệm vụ trọng tâm được BCĐ PCD bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc giao: Chịu trách nhiệm chỉ đạo xử lý vận chuyển chất thải rắn tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời hằng ngày và khi cần; triển khai các nhiệm vụ đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến. Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung trong việc thực hiện quản lý, xử lý chất thải. Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sở Tài nguyên và Môi trường phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo Sở; các phòng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:
Ông Nguyễn Kim Tuấn – Phó Giám đốc – Phụ trách Sở có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo PCD bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc giao. Chỉ đạo thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời, khi cần thiết. Chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Hoàng Văn Đăng - Phó Giám đốc Sở có nhiệm vụ chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung trong việc thực hiện quản lý, xử lý chất thải; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với các đơn vị thuộc sở. Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên thuộc lĩnh vực phụ trách; Chỉ đạo công tác tham mưu văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác tổng hợp báo cáo thực hiện theo quy định.

Văn Phòng Sở tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc sở thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cập nhật, tổng hợp chung kết quả thực hiện và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; Tham mưu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan; Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  Phòng Quản lý môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu cho Ban Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn, đảm bảo kịp thời, khi cần thiết; Chủ động triển khai nhiệm vụ, thực hiện các hợp đồng về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn, đảm bảo kịp thời hàng ngày và khi cần thiết; Phối hợp với các lực lượng trong triển khai các nhiệm vụ đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường trong các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung trên toàn tỉnh đảm bảo vệ sinh môi trường theo theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ TNMT, Bộ Y tế. Kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo sở tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh; Tham mưu thực hiện các nội dung khác về đảm bảo hậu cần, vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trong phòng chống dịch theo sự phân công chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tổng hợp báo cáo hàng ngày, định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo Sở, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, thành viên Tiểu ban phụ trách công tác đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần, môi trường.

Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với Phòng quản lý môi trường tham mưu, đề xuất và tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện quản lý chất thải; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID - 19 đối với các đơn vị trực thuộc Sở; Phối hợp với Văn phòng Sở tiến hành kiểm tra đột xuất, thường xuyên không báo trước đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân cán bộ không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ công tác phòng chống dịch theo quy định.

Trung tâm CNTT TNMT tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Sở về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên trang thông tin điện tử của Sở; duy trì, đảm bảo hoạt động phần mềm dùng chung của tỉnh trên môi trường mạng Internet.      

 Các Phòng QLNN, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tham mưu kịp thời và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về lĩnh vực phân công phụ trách. Tập trung cao độ quyết liệt triển khai thực hiện đầy đủ nghiêm túc các biện pháp, phòng chống dịch theo quy định với tinh thần, trách nhiệm cao nhất tại cơ quan, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng tại đơn vị mình thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 theo các quy định hiện hành về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng nào trong quá trình kiểm tra, giám sát mà phát hiện không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời Thủ trưởng đơn vị đó cũng phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở và theo quy định pháp luật.

Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao; hằng ngày báo cáo kết quả thực hiện gửi về Phòng Quản lý Môi trường tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Tác giả bài viết: Sở TN&MT Vĩnh Phúc