Sẽ có Cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường kết nối liên thông, đảm bảo tối ưu vận hành Chính phủ điện tử

Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đang xây dựng Dự án Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu TN&MT kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin với các cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin trình Bộ TNMT phê duyệt.
Dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng dữ liệu số về tài nguyên và môi trường với giải pháp công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, cung cấp đầy đủ dữ liệu đầu vào cơ bản, cần thiết phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và Môi trường; cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, nhanh chóng về tài nguyên và môi trường; phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

Cụ thể, dự án sẽ Hoàn thiện nền tảng quản trị, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường, cung cấp được các sản phẩm tri thức cho cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân thông qua các kênh thông tin hiện đại, trực tuyến.

 Hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường được xây dựng, cập nhật  trên nền tảng dữ liệu lớn (Big Data) có sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng. Trong đó 100% cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường tạo nền tảng  Chính phủ điện tử được hoàn thành; 80% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được xây  dựng hoàn thiện; kết nối, chia sẻ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an  ninh - quốc phòng; cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hệ thống sẽ có nền tảng ứng dụng cung cấp các công cụ thu nhận, quản lý, phân  tích, xử lý, cảnh báo, dự báo để khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động quản lý, chuyên  môn nghiệp vụ tiến tới hỗ trợ mọi hoạt động ngành tài nguyên và môi trường dựa  trên dữ liệu.

 Đồng thời, tạo lập, vận hành Cổng dữ liệu và dữ liệu mở về tài nguyên và môi trường.  Tập trung ưu tiên xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu một số lĩnh vực quan trọng như đất đai, khí tượng thủy văn, môi trường...phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Đồng bộ hóa với hệ thống, thống nhất quản lý nhà nước về đất đai, quản trị các giao dịch về đất đai, quản lý việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giá đất cũng như giải quyết tranh chấp về đất đai, v.v để từ đó những quyết định về hoạch định chính sách phát triển được hình thành với độ tin cậy cao.

1

Ảnh minh họa

 Dự án cũng sẽ Xây dựng được cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia tập trung, liên thông với các cơ sở dữ liệu chung của quốc gia tích hợp vào hệ thống. Qua đó, 100% số liệu quan trắc tại các trạm thuộc hệ thống khí tượng thủy văn quốc gia được thu nhận sát theo thời gian thực và kiểm soát, lưu trữ theo quy định; 100% số liệu quan trắc tại các công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật và tối thiểu 75% số liệu quan trắc tại trạm khí tượng thủy văn khác được thu nhận, tích hợp vào cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia.

Hệ thống này cũng sẽ được xây dựng và hoàn thiện nền tảng quản trị, tích hợp, kết nối dữ liệu tài nguyên và môi trường với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

Xây dựng các dịch vụ kết nối, tích hợp và chia sẻ các cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (bao gồm cả cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành) đang triển khai thực hiện ở các đề án, dự án, nhiệm vụ khác với các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành (bao gồm các cơ sở dữ liệu đã được xây dựng nhưng chưa đủ điều kiện kết nối, tích hợp và các cơ sở dữ liệu chưa được xây dựng). Ưu tiên lĩnh vực đất đai, khí tượng thủy văn, môi trường và các cơ sở dữ liệu làm nền cho cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Trong đó tích hợp cả hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu tại Trung ương (MPLIS); Xây dựng, cung cấp các nền tảng dữ liệu số tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

 Xây dựng các nền tảng công nghệ, các ứng dụng, dịch vụ chuyên ngành đặc thù phục vụ khai phá, phân tích, xử lý, công bố, cung cấp dữ liệu, thông tin lĩnh vực chuyên ngành, tổng hợp. Xây dựng Cổng dữ liệu, dữ liệu mở về tài nguyên và môi trường. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu một số lĩnh vực quan trọng như đất đai, khí tượng thủy văn, môi trường...phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu. Hoàn thiện thể chế và chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực vận hành.

Tác giả bài viết: Minh Thư

Nguồn tin: www.monre.gov.vn