Hướng dẫn thu gom, xử lý chất thải và vệ sinh môi trường của cơ sở cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch Covid-19 tại Khách sạn Westlake Vĩnh Phúc

Căn cứ Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 22/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch COVID-19 tại khách sạn Westlake Vĩnh Phúc do người được cách ly y tế tự nguyện chi trả, để phòng ngừa và hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty Cổ phần xây dựng và & Phát triển Hạ tầng Tây Hồ là chủ Khách sạn Westlake Vĩnh Phúc (sau đây gọi tắt là chủ khách sạn) triển khai thực hiện các yêu cầu về vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải, cụ thể như sau:

          1. Đối với rác thải sinh hoạt:

- Rác thải sinh hoạt sau khi được phân loại với rác thải y tế, lây nhiễm phải được phun tiêu độc khử trùng, bao gói và tập kết vào thùng chứa có nắp đậy đảm bảo vệ sinh môi trường, các thùng chứa rác thải phải được đặt tại các khu vực đảm bảo vệ sinh môi trường và không để chuột, bọ, côn trùng xâm nhập làm phát tán rác thải ra ngoài thùng chứa.

- Rác thải sinh hoạt phải được vận chuyển đi xử lý hàng ngày, phương tiện vận chuyển phải là xe chuyên dụng đảm bảo vệ sinh môi trường, không được rơi vãi chất thải trên đường vận chuyển từ khách sạn đến cơ sở xử lý.

- Trước khi vận chuyển toàn bộ rác thải sinh hoạt phải được phun tiêu độc khử trùng bằng hóa chất Clo hoạt tính.

- Chủ khách sạn phải chủ động phối hợp với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định, ưu tiên cao đối với biện pháp xử lý bằng phương pháp đốt tại các cơ sở  được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

          2. Đối với rác thải y tế, lây nhiễm và các yêu cầu về vệ sinh môi trường khác

- Toàn bộ rác thải y tế, lây nhiễm và các các yêu cầu về vệ sinh môi trường khác phải được thực hiện theo đúng Hướng dẫn được ban hành kèm theo Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19” (có văn bản kèm theo).

Chủ khách sạn tự chủ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở cách ly là Khách sạn Westlake Vĩnh Phúc, tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất (theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) về tình hình quản lý chất thải trong phòng chống dịch Covid-19.

Quá trình tổ chức thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý chât thải có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị Chủ khách sạn thông tin, phản ánh kịp thời về Ban Điều hành Cơ sở cách ly hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.


Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc