Ưu tiên giao quản lý công trình nước sạch nông thôn cho doanh nghiệp

Ngày 27/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
Tại Chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu UBND cấp tỉnh rà soát  đánh giá việc thực hiện giao công trình nước sạch nông thôn tập trung, cơ chế hỗ trợ bù giá nước sạch nông thôn; trong đó: Các công trình đã giao đang hoạt động có hiệu quả thì tiếp tục giao cho đối tượng quản lý, sử dụng khai thác; Các công trình chưa được giao cho đối tượng quản lý hoặc giao quản lý, vận hành chưa hiệu quả, tổ chức thực hiện đánh giá, xác định giá trị còn lại thực tế của từng công trình gắn với thời gian sử dụng thực tế; thời hạn đánh giá giá trị còn lại thực tế của từng công trình và giao cho đơn vị quản lý, vận hành chậm nhất đến 30/06/2017.
Các công trình sau khi rà soát, đánh giá được giao cho đơn vị có đủ năng lực quản lý, vận hành công trình theo quy định; thực hiện giao theo nhóm công trình trong một vùng, khu vực theo quy hoạch, không giao riêng lẻ công trình có ưu thế khai thác. Việc quản lý, vận hành công trình được ưu tiên giao cho doanh nghiệp; sau đó giao cho đơn vị sự nghiệp công lập và cuối cùng là giao cho UBND cấp xã.
Việc giao công trình cho doanh nghiệp thực hiện theo phương thức đầu thầu; giao cho đơn vị sự nghiệp công lập và cho UBND cấp xã thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc đặt hàng.

Nguồn tin: Theo www.luatvietnam.vn