Bản tin tài nguyên nước T7.2021

Xem chi tiết theo link: 
http://sotnmt.vinhphuc.gov.vn/noidung/linhvucquanly/Lists/TaiNguyenNuoc/View_Detail.aspx?ItemID=790