BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC CÁC LƯU VỰC SÔNG THÁNG 7 NĂM 2021

Xem chi tiết tại đường link http://sotnmt.vinhphuc.gov.vn/noidung/linhvucquanly/Lists/TaiNguyenNuoc/View_Detail.aspx?ItemID=787

Nguồn tin: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia