THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CHI NHÁNH YÊN LẠC

Văn phòng đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) Chi nhánh Yên Lạc được thành lập theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở bàn giao nguyên trạng biên chế, người lao động, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng làm việc của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Lạc. Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện chức năng đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, đo đạc, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định và thực hiện các dịch vụ khác trên địa bàn huyện Yên Lạc theo quy định của pháp luật.


Việc thành lập và hoạt động của Văn phòng ĐKQSDĐ trước đây và Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Yên Lạc hiện nay là chủ trương, chính sách đúng đắn, góp phần quan trọng vào công tác quản lý nhà nước về đất đai và thực hiện các thủ tục hành chính đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Thực trạng hoạt động của VPĐKĐĐ Chi nhánh Yên Lạc

Từ khi được thành lập đến nay, VPĐKĐĐ Chi nhánh Yên Lạc vẫn chưa có trụ sở làm việc riêng và hiện đang được UBND huyện Yên Lạc bố trí nơi làm việc tại 02 phòng thuộc trụ sở UBND huyện nhưng chật hẹp nên rất khó khăn cho thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các trang thiết bị, máy tính, máy in… phục vụ công tác chuyên môn của Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh về cơ bản được bàn giao từ UBND huyện trong quá trình sáp nhập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp năm 2014 phần lớn đã lạch hậu, xuống cấp, thường xuyên phải sửa chữa.
Mặc dù chưa có trụ sở làm việc riêng, nhưng từ khi thành lập, Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Yên Lạc đã hoạt động theo phương châm lấy người sử dụng đất và yêu cầu giao dịch xã hội là trung tâm và đối tượng phục vụ; hoạt động của Văn phòng ĐKĐĐ đã được kết hợp đồng thời với nhiệm vụ cải cách TTHC ở địa phương.
Tính từ khi được thành lập (ngày 20/10/2014) đến nay, Chi nhánh Yên Lạc đã tiến hành hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận (GCN) lần đầu được 1.074 GCN, đạt 82.23% số hồ sơ kê khai cấp GCN. Kết quả cho thấy, sau hơn 3 năm hoạt động, khối lượng cấp GCN lần đầu không cao, chưa đáp ứng được nhu cầu cấp GCN quyền sử dụng đất của người dân. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là: Các trường hợp thực hiện đề nghị cấp GCN xuất phát từ nhu cầu của người sử dụng đất; các trường hợp còn vướng mắc do tình trạng lấn, chiếm đất đai chưa được xử lý nên chưa hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCN; các trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính do không chứng minh được đã nộp tiền sử dụng đất tại thời điểm được giao đất; sử dụng sai mục đích.
Đăng ký biến động về đất đai đã thực hiện 34.629 trường hợp, đạt 97,96% số hồ sơ đăng ký biến động. Số lượng giải quyết hồ sơ  đăng ký biến động tăng trung bình 3 năm trước và sau khi thành lập Văn phòng ĐKĐĐ một cấp là 149,67% và tỷ lệ cấp giấy đạt cũng cao nhất so với các năm trước. Các hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết nguyên nhân được xác định là do hồ sơ không phù hợp với quy hoạch, nằm trong ranh giới đã có quyết định thu hồi đất; có tranh chấp, khiếu kiện; kê biên tài sản là quyền sử dụng đất.
Qua thực tế trên địa bàn huyện Yên Lạc cho thấy, nhu cầu huy động vốn của người dân bằng việc đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất là rất lớn, trung bình trong hơn 3 năm thành lập thực hiện 9.420 trường hợp/ năm. Tỷ lệ biến động đất đai do thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm chiếm khoảng 53,29% tổng số biến động đã thực hiện.

Người sử dụng đất đến giao dịch về đất đai tại Trung tâm hành chính công huyện Yên Lạc

Khi thành lập Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Yên Lạc, công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đã được chú trọng thực hiện và có chuyển biến căn bản thông qua việc lập mới các loại sổ sách như sổ mục kê đất đai, sổ địa chính, sổ cấp GCN, sổ theo dõi biến động đất đai theo từng đơn vị hành chính cấp xã. Hệ thống bản đồ giải thửa (bản đồ 299) qua các thời kỳ được số hóa làm tài liệu đối chiếu, tham khảo; các loại sổ sách, hồ sơ địa chính được số hóa rất thuận lợi cho cập nhật, tra cứu thông tin, cũng như quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Yên Lạc.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng ĐKĐĐ vẫn gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc, đó là:
- Mặc dù UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016, nhưng sự phối hợp giữa VPĐKĐĐ với các cơ quan, đơn vị trong giải quyết một số thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai chưa thực sự hiệu quả và không thông suốt, dẫn đến tình trạng chậm hồ sơ giải quyết cho người sử dụng đất.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Văn phòng ĐKĐĐ còn nhiều hạn chế và thiếu thốn, không gian làm việc chưa được đảm bảo; công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính gặp nhiều khó khăn do nguồn tài liệu sử dụng trước đây là các bản vẽ thủ công, không có file số; dữ liệu bị thất lạc không còn hồ sơ lưu trữ nên việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai trong các trường hợp này chủ yếu dựa vào việc xác minh hiện trạng, đo đạc thực địa và xin ý kiến các cơn quan, đơn vị có liên quan củng cố hồ sơ đảm bảo theo quy định mới tiến hành thực hiện nên mất nhiều thời gian, chậm thủ tục hành chính.

- Văn bản pháp luật trong lĩnh vực đất đai có quá nhiều, luôn thay đổi, khi người sử dụng đất có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai thường không nắm vững và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết, do đó phải đi lại nhiều lần; một số điều, khoản trong Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn chưa cụ thể đến từng chi tiết hoặc trái về nội dung, dẫn đến cách hiểu của mọi người khác nhau và quy trình thủ tục kéo dài do không đồng nhất quan điểm (ví dụ như: khoản 1 Điều 105 Luật Đất đai 2013 và khoản 2, Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP trái về thẩm quyền cấp GCN; theo khoản 9, Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 với Điều 108 Luật Đất đai và Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính; không thống nhất cách hiểu cùng một nội dung như khoản 5, Điều 98 Luật Đất đai 2013; hay khó  thực hiện trong thực tế khoản 5, Điều 98 Luật Đất đai 2013; hoặc văn bản hướng dẫn trái với quy định của Luật như khoản 2 Điều 9 Thông tư số 09/2016/TTLT-BTP-BTNM với khoản 2, Điều 97 Luật Đất đai 2013...).

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận hàng ngày lớn (45-60 hồ sơ/ ngày), do vậy rất khó khăn, vất vả tạo ra áp lực lớn cho cán bộ Chi nhánh, một số trường hợp phức tạp và nhạy cảm.

- Hệ thống hạ tầng thông tin được UBND tỉnh đầu tư theo đường “công vụ” với mục tiêu luôn chuyển hồ sơ dạng số, liên thông các cơ quan, đơn vị liên quan. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống này chưa đồng bộ, không thể kết nối trong hệ thống Văn phòng ĐKĐĐ cũng như các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp như kỳ vọng.

- Hệ thống dữ liệu về đất đai đặc biệt là dữ liệu không gian còn ch­ưa đầy đủ (bản đồ địa chính mới thực hiện đo đạc theo hiện trạng sử dụng đất), trong khi bản đồ giải thửa (bản đồ 299) có độ chính xác không cao và ch­ưa đ­ược chuẩn hóa một cách trọn vẹn. Trình độ tin học của các cán bộ chuyên môn không đồng đều, năng lực phát triển phần mềm chưa mạnh.
- Hồ sơ, tài liệu về đất đai trước khi thành lập Văn phòng ĐKĐĐ một cấp hầu như được lưu trữ ở dạng giấy và chưa đầu đủ, không theo dõi biến động, chưa được bàn giao cụ thể và hàng năm không được bổ sung, cập nhật nên rất khó khăn cho lưu trữ và tra cứu thông tin. Hệ thống các phần mềm phụ vụ chuyên môn nghiệp vụ hiện nay tại Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Yên Lạc cơ bản là phần mềm miễn phí hoặc do cán bộ tự nghiên cứu cài đặt (thậm trí không có bản quyền) sử dụng nội bộ. Từ các lý do trên đã xảy ra trường hợp không tương thích về thông tin, dữ liệu, mất nhiều thời gian xử lý.
Những nguyên nhân trên đã làm hạn chế hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Yên Lạc

- Về chính sách, pháp luật

Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành sau thời gian thực hiện đã phát sinh sự chồng chéo và những bất cập trong thực tế, cần thiết phải sửa đổi Luật và các văn bản hướng dẫn một cách đồng bộ, xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc ở địa phương; có thể thực hiện trao quyền cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định một số trường hợp theo đặc thù từng tỉnh, thành để tạo sự linh hoạt trong giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Về tuyên truyền

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến người sử dụng đất; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Văn phòng ĐKĐĐ nói chung và Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Yên Lạc nói riêng; đẩy mạnh thực hiện trương cải cách hành chính trong quản lý đất đai của Đảng và Nhà nước cũng như thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc đăng ký đất đai; đồng thời nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính sách pháp luật đất đai đối với đội ngũ cán bộ, viên chức và lao động công tác tại Văn phòng ĐKĐĐ thông qua việc bồi dường, đào tạo, đào tạo lại kiến thức pháp luật.

- Về tăng cường phối hợp trong hoạt động của Văn phòng ĐKĐĐ

UBND tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng ĐKĐĐ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong đó quy định rõ vai trò, trách nhiệm của Văn phòng ĐKĐĐ và các đơn vị liên quan; mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị. Tuy nhiên đến nay, sự phối hợp này rất lỏng lẻo và hình thức, dẫn đến tình trạng chậm giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Do đó, cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong lĩnh vực đất đai, có hình thức khen thưởng đối với việc làm tốt, kỷ luật đối với hành vi vi phạm quy định. Đối với Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Yên Lạc, cần xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và sự phối hợp trong chuyên môn, nghiệp vụ của từng bộ phận, từng cán bộ trong Chi nhánh.

- Về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động của Chi nhánh, cũng như đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã có kiến thức chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng chủ động giải quyết công việc được giao, năng động trong xử lý tình huống; tăng cường kiểm tra, giám sát, lấy ý kiến đánh giá của người dân về thái độ và mức độ hướng dẫn của đội ngũ cán bộ để có thể phát hiện những thiếu sót, từ đó rút kinh nghiệm và có những giải pháp xử lý kịp thời.
Tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, phân quyền để quản lý ngay từ đầu công tác cập nhật dữ liệu địa chính để tiến tới xây dựng dữ liệu điện tử cho toàn Ngành chia sẻ, cung cấp, trao đổi thông tin được kịp thời, chính xác, là công cụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và là bộ cơ sở dữ liệu chung cho các ngành khác có liên quan như thuế, tài chính.
Trong thời gian tới, cần xây dựng mới Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Yên Lạc; cần đầu tư đảm bảo đủ số lượng máy tính, máy in, phòng làm việc, kho lưu trữ hồ sơ phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh.

- Về tài chính

Văn phòng PĐKĐĐ tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị tự đảm bảo chi phí thường xuyên, do vậy cần đẩy nhanh việc cung ứng dịch vụ theo nhu cầu của người sử dụng đất, từ đó đa dạng hóa về nguồn thu của đơn vị theo quy định của pháp luật, đảm bảo việc chi trả tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm … và tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị nhằm thúc đẩy sự nhiệt huyết, hăng say lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Về ứng dụng công nghệ kỹ thuật trong chuyên môn, nghiệp vụ

Để hoạt động của Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Yên Lạc đạt hiệu quả và để đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng đất thì trước mắt cần hiện đại hoá hệ thống thu thập và cập nhật thông tin đất đai dưới dạng số, tổ chức hệ thống mạng máy tính đồng bộ từ cấp xã đến cấp tỉnh nhằm sử dụng, trao đổi, cập nhật và cung cấp thông tin đất đai giữa 3 cấp; đồng thời cần hiện đại hoá các thiết bị trong việc đo đạc, nhanh chóng ứng dụng các công nghệ mới và có tính khả thi cao vào lĩnh vực đất đai. Giải pháp này giúp cho Ngành xây dựng được một hệ thống mạng thông tin đất đai kết nối giữa Trung ương với các địa phương.
Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh Yên Lạc được thành lập đã giúp cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện nói chung và việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai nói riêng cho các đối tượng sử dụng đất có nhiều tiến triển, mặc dù còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức song luôn được các cấp lãnh đạo hết sức quan tâm và đạt được một số kết quả tích cực, thể hiện tính chuyên nghiệp cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, với bộ máy được sắp xếp khoa học theo bộ phận, theo nhóm, phù hợp về chuyên môn và theo từng vị trí chuyên sâu. Quy trình giải quyết các công việc cơ bản được thống nhất, chủ động hơn về thẩm quyền, đặc biệt công tác đăng ký đất đai đã có sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất, đảm bảo việc triển khai thực hiện tốt việc đăng ký, cấp GCN tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng kế hoạch được giao.

 

Tác giả bài viết: Chu Thu Huyền - Chi cục Quản lý đất đai Vĩnh Phúc