Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam

Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) đã tạo nền móng đầu tiên để hình thành một hệ thống quản trị đất đai minh bạch và hiệu quả tại Việt Nam. Từ những kết quả này, Việt Nam kỳ vọng sẽ dần thiết lập mô hình quản lý đất đai hiện đại trên toàn quốc.

Tác giả bài viết: Bảo Châu

Nguồn tin: (http://www.monre.gov.vn)