Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

Thực hiện Công văn số 3070/BTNMT-TĐ ngày 09/02/2007 của Bộ TN&MT về việc đề nghị cung cấp các thông tin về tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT), Sở TN&MT Vĩnh Phúc đã lập báo cáo về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về đánh giá tác động môi trường từ ngày 01/7/2006 đến nay.

* Về công tác thẩm định Báo cáo ĐTM:

Tính đến thời điểm hiện nay, Sở đã tiếp nhận tổng số 34 hồ sơ xin thẩm định Báo cáo ĐTM, trong đó đã thẩm định xong 27 hồ sơ, còn 07 hồ sơ đang tổ chức thẩm định. Trong số Báo cáo ĐTM đã thẩm định xong, chưa có Báo cáo ĐTM của dự án nào được thông qua ngay từ khâu thẩm định đầu tư.

* Về công tác thẩm định Bản CKBVM:

Theo báo cáo của phòng TN&MT các huyện, thành, thị thì trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành thẩm định xong 74 hồ sơ CKBVMT, trong đó có 59 hồ sơ được xác nhận ngay trong lần đầu chủ dự án đến đăng ký. Chưa có dự án nào uỷ quyền cho UBND cấp xã xác nhận CKBVMT. Trong tổng số 74 hồ sơ CKBVMT đã xác nhận, chỉ có 47 hồ sơ đáp ứng về mặt thời hạn xác nhận, còn lại 27 hồ sơ không đáp ứng về mặt thời hạn xác nhận theo quy định. Trong số những dự án đã được xác nhận mới chỉ có 34 dự án đi vào hoạt động, có 04 dự án được cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra, giám sát và có 13 dự án đã xây dựng lắp đặt hoàn chỉnh các công trình xử lý môi trường theo yêu cầu bảo vệ môi trường. Hiện nay, theo báo cáo thì không có dự án nào thuộc đối tượng phải đăng ký CKBVMT đã được triển khai đầu tư nhưng không được xác nhận CKBVMT. Tuy nhiên, số liệu thống kê này chưa đầy đủ và trong thực tế việc thống kê về số liệu gặp rất nhiều khó khăn.

Trong việc thực hiện ĐTM, CKBVMT cũng gặp những khó khăn, vướng mắc. Hầu hết các dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt dự án đầu tư sau đó mới tiến hành lập Báo cáo ĐTM hoặc lập Bản CKBVMT. Tình trạng các dự án đi vào hoạt động vẫn chưa lập Báo cáo ĐTM hoặc Bản CKBVMT vẫn còn khá phổ biến; trong khi đó đến nay vẫn chưa có những văn bản hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục của những trường hợp này, do đó dẫn đến việc sau khi kiểm tra, xử lý nhưng không hướng dẫn được các chủ dự án khắc phục. Nhìn chung, các huyện, thị, thành phố còn thiếu cán bộ có chuyên môn và kinh nghiệm quản lý về môi trường nên việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung, về việc lập Báo cáo ĐTM, lập Bản CKBVMT, giám sát việc thực hiện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh còn hạn chế. Trong thời gian tới cần có các quy định trong việc lập Báo cáo ĐTM, CKBVMT, mức thu phí, chi phí cho việc xem xét cấp Giấy xác nhận Bản CKBVMT một cách cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương

Tác giả bài viết: Trung tâm Thông Tin

Nguồn tin: Theo bản tin TN&MT