Quy định điều kiện xã nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 14/2/2019, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về ban hành điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, điều kiện xã NTM kiểu mẫu tỉnh giai đoạn 2019-2020.
Theo đó, xã đạt chuẩn NTM nâng cao khi đáp ứng các điều kiện: Đã được công nhận đạt chuẩn NTM; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM; 100% các tiêu chí NTM nâng cao đạt chuẩn; có ít nhất 1 thôn đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Thôn dân cư NTM kiểu mẫu khi đạt 9 tiêu chí gồm giao thông, nhà ở, vườn hộ, hộ nghèo, văn hóa, giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường, hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội.

Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu khi đáp ứng các điều kiện: Đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; có tối thiểu 40% số thôn trong xã đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu; đạt 4 nhóm tiêu chí: sản xuất - thu nhập - hộ nghèo; giáo dục - y tế - văn hóa; môi trường và an ninh trật tự - hành chính công được quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành; Ban Chỉ đạo, UBND cấp huyện; Ban Chỉ đạo, UBND các xã theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu NTM căn cứ điều kiện thực tế của tỉnh, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, xã NTM kiểu mẫu tỉnh giai đoạn 2019-2020; đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện đối với các nội dung, tiêu chí và chỉ tiêu được giao phụ trách theo yêu cầu và định kỳ 6 tháng, 1 năm.

Tổ chức thực hiện xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, xã NTM kiểu mẫu hàng năm và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Sau khi đã đạt chuẩn NTM, tiến hành xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, xã NTM kiểu mẫu.

Nguồn tin: Mai Liên (baovinhphuc.com.vn)