Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên: Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về môi trường

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên và Thứ trưởng Trần Xuân Cường tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên và Thứ trưởng Trần Xuân Cường tại buổi làm việc.

Chiều 12/2, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên và Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã làm việc với Tổng cục Môi trường về triển khai kế hoạch công tác năm 2009.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Bùi Cách Tuyến đã báo cáo với lãnh đạo Bộ, các vụ chức năng các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục sẽ triển khai trong năm nay.

 Về chính sách pháp chế, Tổng cục tập trung sửa đổi, bổ sung và tiếp tục hoàn thiện pháp luật về môi trường, theo hướng có sự phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý giữa các Bộ, ngành, giữa Trung ương và địa phương; tăng cường áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường, có chế tài xử phạt đầy đủ, nghiêm minh đủ tính rắn đe đối với các hành động hủy hoại  môi trường. Trong các nhiệm vụ trước mắt, có việc sớm ban hành bộ chỉ thị môi trường quốc gia; hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường đối với vùng giáp ranh  giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; hoàn thiện các quy định cụ thể về cấu trúc, nội dung, hình thức và trình tự thẩm định, phê duyệt  dự án cải tạo, phục hồi môi trường trong Quyết định 71 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Về tài chính, ngân sách, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể hơn việc xây dựng phương án đầu tư ngân sách Nhà nước cho các hoạt động bảo vệ môi trường; nghiên cứu sửa đổi Thông tư liên tịch số 114 ngày 29/12/2006 (Bộ Tài chính- Bộ TN&MT) về quản lý và sử dụng kinh phí chi sự nghiệp môi trường; xây dựng và trình ban hành các định  mức kinh tế- kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường; bố trí đủ nguồn vốn cho các cơ sở công ích gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong Quyết định 64.

Về nâng cao năng lực chuyên môn, phối hợp có hiệu quả với Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh hơn quá trình đưa giáo dục môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân; sớm ban hành Quy chế quản lý các Khu công nghiệp sửa đổi; đổi mới hình thức và nội dung hỗ trợ các địa phương trong việc quy hoạch môi trường. Tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn địa phương trong việc lựa chọn công nghệ xử lý chất thải thích hợp cho từng loại hình sản xuất;  đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đánh giá chất lượng môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Sau khi nghe ý kiến các Vụ chức năng, ý kiến của Thứ trưởng phụ trách công tác môi trường Nguyễn Xuân Cường, Bộ Trưởng Phạm Khôi Nguyên đánh giá cao việc Tổng cục Môi trường đã tập trung vào các nhiệm vụ chức năng quản lý Nhà nước. Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục tiếp tục hoàn thiện bộ máy, đủ sức tổ chức và vận hành hệ thống làm công tác môi trường một cách hiệu quả. Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh tới xu thế sử dụng công cụ kinh tế điều tiết công tác môi trường, bao gồm phí, thuế, xử phạt và tiền xử lý ô nhiễm “ai gây ra ô nhiễm phải bỏ tiền xử lý trước”- Bộ trưởng nhấn mạnh. Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục rà soát lại các chương trình mục tiêu quốc gia, các chiến lược môi trường, chỉ thị của Bộ chính trị …nhằm triển khai các nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương. Để tạo ra bước tiến quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, cùng với việc tiến tới xây dựng một bộ luật hoàn chỉnh về môi trường, nâng cao năng lực tổ chức, kiểm soát , xây dựng cơ chế tài chính phù hợp, Tổng cục Môi trường cần tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể: ngăn ngừa ô nhiễm thông qua công tác bảo tồn đa dạng sinh học và  xây dựng cơ chế, kinh tế điều tiết môi trường; tập trung xử lý, kiểm soát ô nhiễm tại các khu công nghiệp của cả nước, làng nghề và môi trường nông thôn; giải quyết vấn đề công nghệ môi trường và nâng cao hiệu quả xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường.


 

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Nguồn tin: www.monre.gov.vn