Bảo vệ môi trường nông thôn ở Tam Dương

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực nông thôn huyện Tam Dương đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt tại các khu vực sản xuất gạch ngói, làng nghề, chăn nuôi gia súc, gia cầm, rác thải sinh hoạt. Công tác quy hoạch khu vực chứa và sử dụng rác thải còn nhiều bất cập. Dịch vụ vệ sinh môi trường còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải tại địa phương. Bên cạnh đó, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường còn yếu, hiện tượng xả rác thải bừa bãi, xác súc vật chết ra các kênh mương…còn phổ biến. Tại các cánh đồng, xuất hiện nhiều vỏ chai lọ, bao thuốc trừ sâu ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sinh thái.

Trước hiện trạng đó, huyện uỷ Tam Dương yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân tạo sự đồng thuận của toàn xã hội chung tay bảo vệ môi trường. Các phòng, ban chức năng của huyện phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức đánh giá hiện trạng tác động của môi trường đối với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, các khu dân cư và khu cụm công nghiệp; đẩy mạnh việc hướng dẫn, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường, có biện pháp xử lý đối với các cơ sở gây ô nhiễm; huy động các nguồn lực xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường; quy hoạch, xây dựng các khu vực chứa và xử lý rác thải…Các xã, thị trấn khuyến khích thành lập các hợp tác xã môi trường hoặc gắn hoạt động bảo vệ môi trường vào các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; có cơ chế hỗ trợ phù hợp về vốn, phương tiện nhằm phát huy hiệu quả việc thu gom và xử lý rác thải. Đoàn thanh niên các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị phát động phong trào thi đua bảo vệ môi trường, nạo vét kênh mương, thu gom rác thải, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Huyện uỷ yêu cầu Ban Tuyên giáo huyện uỷ, phòng Văn hoá, Thông tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường…

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Nguồn tin: www.vinhphuc.gov.vn