Thực hiện việc cung cấp thông tin, dữ liệu của các trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua, việc cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV theo quy định của pháp luật khí tượng thuỷ văn đã được các đơn vị quan tâm thực hiện khá đầy đủ và nghiêm túc, điển hình là Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo. Song nói chung, việc cung cấp thông tin, dữ liệu của các đơn vị vẫn chưa thực hiện đảm bảo yêu cầu, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngày 18/12/2020, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn đã ban hành Quyết định số 634/QĐ-TCKTTV về việc quy định thu nhận và quản lý thông tin, dữ liệu của các trạm KTTV chuyên dùng; đồng thời có Văn bản 1891/TCKTTV-QLDB ngày 24/12/2020 về việc thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu các công trình KTTV chuyên dùng. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, thuận lợi cho công tác cung cấp, thu nhận thông tin, dữ liệu của các trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở quy định của pháp luật KTTV và hướng dẫn của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị: Các Công ty TNHH MTV Thủy lợi: Liễn Sơn, Phúc Yên, Tam Đảo, Lập Thạch; Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng; Vườn Quốc gia Tam Đảo thực hiện một số nội dung sau:
1. Việc rà soát, lập danh mục các công trình phải quan trắc KTTV (đối với các Công ty TNHH MTV Thủy lợi):
- Tiếp tục rà soát các công trình thuộc đối tượng phải quan trắc KTTV theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định 48/2020/NĐ-CP, lập danh mục các công trình phải quan trắc KTTV thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị gửi Sở Tài nguyên và môi trường trước ngày 15/12 hàng năm đế Sở tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (việc lập danh mục phải căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Ban hành danh mục đập, hồ chứa thuỷ lợi lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và thực tế phát sinh -nếu có).
 - Thực hiện việc cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đối với các công trình đập, hồ chứa loại vừa có cửa van điều tiết lũ (nếu có) theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 2 Nghị định 48/2020/NĐ-CP.
2. Việc cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV:
Thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 1891/TCKTTV-QLDB ngày 24/12/2020 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (được đính kèm văn bản này), cụ thể:
a) Việc cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV về Cơ s dữ liệu KTTV quốc gia: Thực hiện theo hướng dẫn tại các mục 1, Văn bản số 1891/TCKTTV-QLDB ngày 24/12/2020 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn.
b) Việc cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV về Cơ sở dữ liệu KTTV của tỉnh thực hiện như sau:
- Đầu mối cung cấp, thu nhận: Phòng Khoáng sản, Tài nguyên Nước và Khí tượng thủy văn - Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc.
- Phương thức cung cấp, thu nhận thông tin, dữ liệu KTTV: Qua hộp thư công vụ  phongkttv@vinhphuc.gov.vn
- Dữ liệu cung cấp:
+ Đối với trường hợp phải quan trắc và cung cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV theo quy đinh tai Khoản 1 Điều 1 Nghị dinh 48/2020/NĐ-CP:
Sử dụng tệp dữ liệu định dạng *.xls (là tệp dữ liệu cung cấp cho cơ sở dữ liệu KTTV quôc gia). Đôi với đập, hồ chứa cung cấp cả số liệu quan trắc và số liệu tính toán.
Thời gian, tần suất gửi dữ liệu thực hiện đồng thời với thời điểm truyền dữ liệu về Cơ sở dữ liệu KTTV quốc gia.
+ Đối với các trạm KTTV chuyên dùng không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 48/2020/NĐ-CP:
Gửi tệp dữ liệu theo định dạng và nội dung như hướng dẫn tại Phụ lục III tại văn bản đính kèm (bao gồm toàn bộ thông tin, dữ liệu quan trắc của năm trước thời điểm cung cấp).
Thời gian cung cấp về Sở Tài nguyên và Môi trường: Trước ngày 15/3 hàng năm.
3. Thực hiện việc cung cấp thông tin, dữ liệu về Cơ sở dữ liệu KTTV quốc gia và Cơ sở dữ liệu KTTV tỉnh theo cấu trúc, định dạng và phương thức thu nhận được hướng dẫn tại Văn bản số 1891/TCKTTV-QLDB ngày 24/12/2020 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn kể từ ngày 01/8/2021.
Trên đây là một số nội dung về công tác cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đôi với các công trình KTTV chuyên dùng trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Quá trình thực hiện có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để có hướng giải quyết./.
(Địa chỉ liên hệ: Ông Vũ Hoàng Kim - Phòng Khoáng sản, Tài nguyên Nước và Khí tượng thủy văn - Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0865.046.268).

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc