Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng

Ngày 23/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng.
Thông tư này quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng bao gồm xác định sai số từ sản phẩm mô hình dự báo số trị, độ tin cậy dự báo, cảnh báo các yếu tố, hiện tượng khí tượng và tính đầy đủ, tính kịp thời của bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng.
Nguyên tắc đánh giá được quy định như sau:
- Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng phải dựa trên việc so sánh thông tin, dữ liệu giữa quan trắc và dự báo;
- Các thời hạn dự báo, cảnh báo phải được đánh giá riêng biệt;
- Các yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo có trong bản tin phải được đánh giá;
- Chỉ đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng nguy hiểm khi có đầy đủ thông tin quan trắc về cường độ, mức độ nguy hiểm, phạm vi, thời điểm xảy ra hoặc có các thông tin từ cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp.
Độ tin cậy dự báo, cảnh báo các yếu tố và hiện tượng khí tượng được đánh giá theo các mức như sau:
- Mức “Đủ độ tin cậy” được biểu thị bằng dấu “+” trong các bảng đánh giá độ tin cậy dự báo của các yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo;
- Mức “Không đủ độ tin cậy” được biểu thị bằng dấu “-” trong các bảng đánh giá độ tin cậy dự báo của các yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo.
Tính đầy đủ của bản tin dự báo, cảnh báo các yếu tố và hiện tượng khí tượng được đánh giá theo 2 mức “đầy đủ” và “không đầy đủ”.
Tính kịp thời của bản tin dự báo, cảnh báo các yếu tố và hiện tượng khí tượng được đánh giá theo 2 mức “kịp thời” và “không kịp thời”.
Các biến được đánh giá: Nhiệt độ; Gió; Độ ẩm; Tổng lượng mưa; Chuẩn sai nhiệt độ; Hiện tượng thời tiết nguy hiểm; Gió; Lượng mây.
Các yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo: Lượng mây tổng quan; Tổng lượng mưa; Nhiệt độ; Độ ẩm; Tầm nhìn xa; Gió; Mưa; Sương mù.
Dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới, nội dung dự báo, cảnh báo được đánh giá: Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới; Cường độ bão, áp thấp nhiệt đới; Thời gian bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp của bão, áp thấp nhiệt đới đối với đất liền; Thời gian đổ bộ của bão, áp thấp nhiệt đới vào đất liền; Phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của bão, áp thấp nhiệt đới; Mức độ ảnh hưởng của gió và mưa do bão, áp thấp nhiệt đới.
Dự báo, cảnh báo mưa lớn, nội dung dự báo, cảnh báo được đánh giá: Thời gian ảnh hưởng; Phạm vi ảnh hưởng; Tổng lượng mưa.
Dự báo, cảnh báo không khí lạnh, nội dung dự báo, cảnh báo được đánh giá: Thời gian ảnh hưởng; Phạm vi ảnh hưởng; Cường độ không khí lạnh; Khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại.
Dự báo, cảnh báo nắng nóng, nội dung dự báo, cảnh báo được đánh giá: Thời gian ảnh hưởng; Phạm vi ảnh hưởng; Mức độ nắng nóng.
Cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá, nội dung cảnh báo được đánh giá: Khả năng xuất hiện; Thời gian xuất hiện; Phạm vi ảnh hưởng.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017.
Tổng cục Khí tượng Thủy văn có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này.

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường (Khái lược)