Mỏ khoáng sản vốn đầu tư hơn 15 tỷ phải lập dự án

Ngày 14/11/2012, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 33/2012/TT-BCT về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn.
Theo quy định tại Thông tư này, các mỏ phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm các trường hợp: Thuộc dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư; có trong danh mục đầu tư của quy hoạch ngành đã được phê duyệt và có Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản với tổng vốn đầu tư lớn hơn 15 tỷ đồng; không có trong quy hoạch ngành hoặc quy hoạch ngành chưa được lập, chưa được phê duyệt nhưng có văn bản phê duyệt quy hoạch đồng ý bổ sung vào quy hoạch hoặc cho phép đầu tư và có Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản với tổng vốn đầu tư lớn hơn 15 tỷ đồng; thuộc đối tượng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định và có Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản với tổng vốn đầu tư lớn hơn 15 tỷ đồng.
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ phải bao gồm Tờ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ.
Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2007/TT-BCN ngày 18/06/2007, và có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.
 

Tác giả bài viết: luatvietnam.vn