Chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản được đảm nhận 2 đề án cùng lúc

Nội dung này được thể hiện tại Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài Nguyên môi trường quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản.
Cụ thể, Chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện: tốt nghiệp đại học chuyên ngành địa chất thăm dò, đã công tác thực tế trong thăm dò khoáng sản ít nhất 05 năm…thì theo Thông tư này, trong cùng một thời gian, Chủ nhiệm đề án được đảm nhận chức trách tối đa 2 đề án thăm dò khoáng sản. Chủ nhiệm đề án lập báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản phải có thời gian chỉ đạo thi công không ít hơn 25% thời gian được quy định trong giấy phép thăm dò.
Ngoài ra, người phụ trách nhóm công nhân kỹ thuật phải đáp ứng các điều kiện sau: Đối với đề án thăm dò khoáng sản độc hại, phải có thời gian công tác tối thiểu 05 năm đối với người có trình độ trung cấp nghề hoặc 03 năm đối với người có trình độ ĐH, trong đó, có ít nhất 01 năm tham gia thi công đề án điều tra địa chất hoặc thăm dò đối với khoáng sản độc hại; đối với các đề án thăm dò còn lại, phải có thời gian làm việc tối thiểu 03 năm đối với người có trình độ trung cấp nghề hoặc 02 năm đối với người có trình độ đại học. 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2013.
 

Tác giả bài viết: luatvietnam.vn