12:59 ICT Thứ sáu, 05/06/2020

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 34


2 Hôm nay : 5634

thoi trang nu Tháng hiện tại : 49512

1 Tổng lượt truy cập : 17053017

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kết quả triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Thứ sáu - 29/07/2016 10:09
Chiều ngày 14/7/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kết quả triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kết quả triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị như sau:
1. Đánh giá chung:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; là cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực với nhiều nội dung nhạy cảm và rất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của nhân dân.
Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của Sở Tài nguyên và môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; sự cố gắng và nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường trong việc tham mưu tổ thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện rất khó khăn.
2. Bên cạnh những kết quả đã đạt được của Sở Tài nguyên và Môi trường, vẫn còn những mặt hạn chế cần sớm khắc phục như: thủ tục hành chính còn nặng nề; tình trạng lấn chiếm đất đai, vi phạm các quy định về đất đai, môi trường còn diễn biến phức tạp; vấn đề khai thác khoáng sản, đặc biệt là khai thác cát, sỏi còn nhiều vấn đề bức xúc; công tác quản lý nhà nước còn chưa kiên quyết và giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực của ngành còn chậm... Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu; tập trung quyết liệt trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; cải cách thủ tục hành chính; giải quyết, xử lý những vấn đề tồn tại đã và sẽ nảy sinh... lấy thước đo là hiệu quả thực tế để đánh giá việc thực hiện công tác quản lý về tài nguyên và môi trường.
II. Nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong thời gian tới:
Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian tới là rất lớn, do vậy Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung triển khai thực hiện như sau:
1. Tập trung triển khai nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI; nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm; quy hoạch, kế hoạch liên quan đến tài nguyên và môi trường để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường;
2. Phải chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; xây dựng quy chế phối hợp, xác định rõ mối quan hệ với các sở, ngành, UBND cấp huyện để khai thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường, đặc biệt là những vấn đề tồn tại, hạn chế; thống nhất quy trình thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến tài nguyên và môi trường; thực hiện công khai minh bạch hồ sơ, thủ tục hành chính và quy trình giải quyết liên quan đến lĩnh vực của ngành cho các tổ chức, nhân dân biết.
3. Đổi mới công tác điều hành, tác phong, lề lối làm việc của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ trên cơ sở đó để nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và hiệu quả công tác quản lý nhà nước; việc đánh giá năng lực lãnh đạo và hiệu quả giải quyết trước hết phải dựa trên tiêu chí phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức, đơn vị;
4. Tăng cường nắm bắt tình hình thực hiện ở cơ sở để chủ động tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh, những vướng mắc, những vấn đề cần điều chỉnh…; tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm những vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo về đất đai, môi trường, khoáng sản;
5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực đất đai, môi trường, vấn đề mới nảy sinh...; tăng cường công tác thẩm định, đôn đốc thực hiện các chương trình, dự án;
6. Chú trọng vấn đề cải cách hành chính, công tác phục vụ cho quản lý điều hành, tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý của ngành;
7. Xây dựng kế hoạch rà soát lại tất cả các dự án đã được giao đất, những vi phạm đến đất đai, môi trường trên cơ sở đó xác định trách nhiệm và có giải pháp xử lý; trường hợp các dự án chậm triển khai, các dự án không khả thi thì đề xuất UBND tỉnh biện pháp giải quyết. Phải kiên quyết trong công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết vấn đề đất dịch vụ;
8. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quần chúng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp cũng cần phải vào cuộc để tuyên truyền, vận động và có các giải pháp cụ thể cùng chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là vấn đề đất đai. Đề nghị HĐND tỉnh tăng cường vai trò lãnh đạo, giám sát hoạt động của các ngành, trong đó có ngành tài nguyên và môi trường.
III. Về giải quyết các kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường  
1. Việc đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có đề xuất cụ thể và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét;
2. Những kiến nghị liên quan đến cơ sở vật chất, địa điểm và đơn giá xử lý rác thải, kinh phí đo đạc bản đồ và mua sắm trang thiết bị… Yêu cầu các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định;
3. Về kiến nghị ban hành quyết định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với đất làm vật liệu san lấp đã được phê duyệt tại Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 8/20146 việc điều chỉnh nội dung quyết định cho phù hợp với thực tế;
4. Những vấn đề khác liên quan đến khai thác khoáng sản như quy hoạch thăm dò khai thác cát sông Phó Đáy, tận thu khoáng sản, gia hạn giấy phép khai thác cát, sỏi, môi trường…. giao các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và triển khai khai thực hiện theo quy định;
5. Giao Văn phòng UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo UBND cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường và khoáng sản.
Yêu cầu các sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất cho Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành nhiệm vụ.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì – Chủ tịch UBND tỉnh tới các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại thông báo này.
 

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv