09:06 ICT Thứ sáu, 27/05/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 50

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 48


2 Hôm nay : 6151

thoi trang nu Tháng hiện tại : 356868

1 Tổng lượt truy cập : 26433209

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

THÔNG BÁO về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ sáu - 28/05/2021 09:35
Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-STNMT ngày 26/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban Chỉ đạo (sau đây gọi là Ban chỉ đạo Sở) phân công nhiệm vụ cho các thành viên, cụ thể như sau:

I. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN VÀ NHIỆM VỤ

1. Nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ:

Mỗi thành viên Ban chỉ đạo Sở có trách nhiệm nghiên cứu kỹ, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản và các quy định, quy chế về phòng, chống dịch của Bộ Y tế, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (sau đây gọi là Ban chỉ đạo tỉnh); vận dụng, áp dụng vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của ngành, đơn vị được phân công phụ trách.

Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh và Trưởng ban chỉ đạo Sở về kết quả triển khai phòng chống dịch tại các đơn vị, lĩnh vực được phân công. Mọi trường hợp chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch, để dịch bệnh phát sinh thì thành viên Ban chỉ đạo được phân công phụ trách đơn vị, lĩnh vực phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn và theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, các thành viên Ban chỉ đạo Sở phải rà soát, bổ sung các chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với cấp độ, diễn biến của dịch bệnh, theo tinh thần phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và cá thể hóa trách nhiệm; chủ động, sáng tạo, linh hoạt phòng, chống dịch có hiệu quả nhất, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay của đơn vị mình phụ trách.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban chỉ đạo Sở. Chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời với Ban Chỉ đạo các nội dung mới, cần thiết hay cấp bách cần tập chung chỉ đạo để tháo gỡ vướng mắc, nâng cao chất lượng hiệu quả chống dịch. Vận dụng sáng tạo các qui định vào chỉ đạo thực tiễn.

Được sử dụng quyền và con dấu của đơn vị công tác, được trưng tập cán bộ, công chức, viên chức, thuộc lĩnh vực quản lý của mình phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Được quyền quyết định các biện pháp phòng, chống dịch theo nhiệm vụ được phân công theo quy định và chịu trách nhiệm vụ quyêt định của mình; trường hợp vượt quá thâm quyên báo cáo Trưởng ban chỉ đạo để xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm kiểm tra (thường xuyên, đột xuất), đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động và lĩnh vực được phân công trong việc triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Ban chỉ đạo Sở hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công, thành viên Ban chỉ đạo Sở có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công, tuyệt đối tuân thủ sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo Sở.

2. Nhiệm vụ chung của BCĐ:

Các thành viên Ban chỉ đạo Sở chịu trách nhiệm tuyệt đối trong việc hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại đơn vị, lĩnh vực được phân công.

Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, của Tỉnh úy Vĩnh Phúc, của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh; đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT- TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo kết luận số 203-TB/TU ngày 03/5/2021của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị 06/CT- CTUBND ngày 02/5/2021, Chỉ thị 08/CT-CTUBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN:

1. Ông Nguyễn Kim Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở, Trưởng Ban chỉ đạo

Phụ trách chung về mọi mặt công tác phòng chống dịch COVID-19 của Sở và đảm nhận thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc.

- Là người phát ngôn về công tác phòng, chống dịch của Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo Sở.

- Trực tiếp chủ trì các cuộc họp ban chỉ đạo, thường trực giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo thẩm quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các đơn vị: Khối Văn phòng Sở, Trung tâm Quan trắc TN&MT và Quỹ BVMT theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Ông Hoàng văn Đăng, Phó Giám đốc Sở, Phó Trường ban chỉ đạo

- Tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, điều hành, phối hợp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Sở.

- Đôn đốc, chỉ đạo tổng thể công tác phòng, chống dịch của Sở. Trực tiếp và cùng chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh COVID-19 cơ quan Sở theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021, Chỉ thị số 08/CT-CTUBND ngày 21/5/2021 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các đơn vị: Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm CNTT TNMT, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Ông Trần Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng, thành viên BCĐ

- Kịp thời tham mưu giúp Ban chỉ đạo Sở chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Sở.

- Chỉ đạo Văn phòng Sở triển khai thực hiện công tác chống dịch bệnh COVID-19 tại khuôn viên Sở; tạo điều kiện hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động, các tồ chức và cá nhân khi đến làm việc tại Sở thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động về giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt trong thời gian có dịch bệnh xảy ra.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban chỉ đạo giao.

4. Ông Nguyễn Xuân Giang, Chánh Thanh tra, thành viên BCĐ

- Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Sở, theo lĩnh vực được giao phụ trách.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm các biện pháp, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19.

- Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với Thanh tra Sở và theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban chỉ đạo giao.

5. Ông Nguyễn Bá Hiến, Trưởng phòng Quản lý môi trường, thành viên BCĐ

- Tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo Sở, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện tốt công tác chỉ đạo xử lý, vận chuyển chất thải rắn tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn, đảm bảo kịp thời hàng ngày và khi cần; thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung trong việc thực hiện quản lý, xử lý chất thải.

- Tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo Sở theo dõi, báo cáo định kỳ, đột xuất, toàn diện, đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của Ban chỉ đạo tỉnh.

- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với phòng Quản lý môi trường và theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban chỉ đạo giao.

6. Ông Phan Xuân Khung, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, thành viên BCĐ

- Theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo Sở trực tiếp chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa BCĐ và các đơn vị trực thuộc.

- Chỉ đạo và cùng chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban chỉ đạo giao.

7. Ông Lê Văn Phiên, Giám đốc Trung tâm CNTT TN&MT, thành viên BCĐ

- Theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo Sở trực tiếp chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa BCĐ và các đơn vị trực thuộc. Chịu trách nhiệm trong chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch của Sở.

- Chỉ đạo và cùng chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Trung tâm CNTT TN&MT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban chỉ đạo giao.

8. Ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT, thành viên BCĐ

- Theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo Sở trực tiếp chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa BCĐ và các đơn vị trực thuộc.

- Chỉ đạo và cùng chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Trung tâm Quan trắc TN&MT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban chỉ đạo giao.

9. Ông Hoàng Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN&MT, thành viên BCĐ

- Theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo Sở trực tiếp chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa BCĐ và các đơn vị trực thuộc.

- Chỉ đạo và cùng chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Trung tâm Kỹ thuật TN&MT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban chỉ đạo giao.

10. Ông Nguyễn Quốc Hương, Giám đốc Quỹ BVMT, thành viên BCĐ

- Theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo Sở trực tiếp chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa BCĐ và các đơn vị trực thuộc.

- Chỉ đạo và cùng chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Quỹ BVMT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban chỉ đạo giao.

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Sở Tài nguyên và Môi trường.

Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo Sở nghiêm túc thực hiện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đổc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chủ động xử lý các nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc tại mục I thông báo phân công này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh những nhiệm vụ mới Ban chỉ đạo Sở sẽ phân công trực tiếp cho các thành viên, nội dung phân công có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2021 << 5/2022 >> 2023

Tin được xem nhiều

Công ty cổ phần bất động sản an toàn
Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv