09:05 ICT Thứ hai, 28/11/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 62

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 56


2 Hôm nay : 7520

thoi trang nu Tháng hiện tại : 545725

1 Tổng lượt truy cập : 29809848

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Thứ ba - 18/01/2022 09:54
Thực hiện Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao trong cụ thể như sau:
I. VỀ NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, dự thảo quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo để thực hiện Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Tham mưu xây dựng kế hoạch và đôn đốc, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình triển khai các nội dung của Đề án. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Đề án; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

3. Hướng dẫn nội dung tuyên truyền và chủ trì phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan báo chí và các cơ quan liên quan... tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường hàng năm trên theo định hướng, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan.

4. Chủ trì biên soạn các tài liệu: Sổ tay hướng dẫn thu gom, phân loại, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng rác thải tại nguồn. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật xử lý ô nhiễm, cải tạo phục hồi môi trường các bãi chôn lấp rác thải; quy trình kỹ thuật vận hành các điểm tập kết, trung chuyển rác thải trên địa bàn tỉnh.

5. Chủ trì tham mưu xây dựng quy định cụ thể về quản lý rác thải trong đó có các nội dung về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý rác thải, quy định về quản lý các hoạt động cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

6. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch điều tiết, phân bổ thu gom, vận chuyển rác thải từ các huyện, thành phố về các cơ sở xử lý đảm bảo phù hợp với quy mô công suất, khả năng tiếp nhận của từng cơ sở xử lý theo từng thời kỳ nhất định.

7. Chủ trì tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung mức chi cụ thể cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải từ nguồn sự nghiệp môi trường của cấp xã theo hướng tối thiểu đạt 80% tổng kinh phí được cấp hàng năm.

8. Chủ trì hướng dẫn quản lý chất thải rắn xây dựng phát sinh từ hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt.

9. Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, cập nhật những quy định mới về quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh vào tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025.

10. Chủ trì, xây dựng và tham mưu ban hành cơ chế hỗ trợ chi phí sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm phân composte, sản phẩm tái chế khác từ rác thải sinh hoạt trên địa bàn; hỗ trợ về giá đối với túi, bao bì, thùng chứa phục vụ hoạt động phân loại, thu gom rác thải tại nguồn.

11. Chủ trì phối hợp với UBND các huyện Tam Dương, Tam Đảo, Yên Lạc thí điểm mô hình phân loại, giảm thiểu rác tại nguồn tại thị trấn Hợp Hòa, xã Tam Hồng và thị trấn Tam Đảo theo lộ trình trong Đề án.

12. Chủ trì rà soát, cập nhật các vị trí, địa điểm đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt vào kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025 cấp tỉnh (phù hợp với năm thực hiện các thủ tục về đất đai của dự án). 

13. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Đề án tại địa phương.

14. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các cấp trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án.

II. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Việc tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ phải đảm bảo theo thời gian, tiến độ và lộ trình theo các nội dung của Đề án đã được phê duyệt.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng từ các nguồn do ngân sách nhà nước đảm bảo hàng năm, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý môi trường

- Tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, dự thảo quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo để thực hiện Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và đôn đốc, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình triển khai các nội dung của Đề án. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Đề án; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

- Hướng dẫn nội dung tuyên truyền và chủ trì phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan báo chí và các cơ quan liên quan... tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường hàng năm trên theo định hướng, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan.

- Chủ trì biên soạn các tài liệu: Sổ tay hướng dẫn thu gom, phân loại, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng rác thải tại nguồn. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật xử lý ô nhiễm, cải tạo phục hồi môi trường các bãi chôn lấp rác thải; quy trình kỹ thuật vận hành các điểm tập kết, trung chuyển rác thải trên địa bàn tỉnh.

-  Chủ trì tham mưu xây dựng quy định cụ thể về quản lý rác thải trong đó có các nội dung về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý rác thải, quy định về quản lý các hoạt động cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch điều tiết, phân bổ thu gom, vận chuyển rác thải từ các huyện, thành phố về các cơ sở xử lý đảm bảo phù hợp với quy mô công suất, khả năng tiếp nhận của từng cơ sở xử lý theo từng thời kỳ nhất định.

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung mức chi cụ thể cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải từ nguồn sự nghiệp môi trường của cấp xã theo hướng tối thiểu đạt 80% tổng kinh phí được cấp hàng năm.

- Chủ trì hướng dẫn quản lý chất thải rắn xây dựng phát sinh từ hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt.

- Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, cập nhật những quy định mới về quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh vào tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025.

- Chủ trì, xây dựng và tham mưu ban hành cơ chế hỗ trợ chi phí sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm phân composte, sản phẩm tái chế khác từ rác thải sinh hoạt trên địa bàn; hỗ trợ về giá đối với túi, bao bì, thùng chứa phục vụ hoạt động phân loại, thu gom rác thải tại nguồn.

- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện Tam Dương, Tam Đảo, Yên Lạc thí điểm mô hình phân loại, giảm thiểu rác tại nguồn tại thị trấn Hợp Hòa, xã Tam Hồng và thị trấn Tam Đảo theo lộ trình trong Đề án.

2. Văn Phòng Sở

Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý môi trường và các phòng, đơn vị liên quan để tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Phòng Quản lý đất đai

Chủ trì, rà soát, cập nhật các vị trí, địa điểm đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt vào kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025 cấp tỉnh (phù hợp với năm thực hiện các thủ tục về đất đai của dự án). 

4. Thanh tra Sở

Chủ trì, phối hợp thống nhất với Phòng Quản lý môi trường để tham mưu cho Ban Giám đốc Sở chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Đề án tại địa phương.

5. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Phòng Quản lý môi trường, Thanh tra Sở trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt.

Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý môi trường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ truyền thông, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch phê duyệt hàng năm và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh.

6. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở và các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các cấp để thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt lên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
2021 << 11/2022 >> 2023

Tin được xem nhiều

Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv