21:52 ICT Thứ sáu, 01/07/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 58

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 56


2 Hôm nay : 15689

thoi trang nu Tháng hiện tại : 15689

1 Tổng lượt truy cập : 26948443

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Kế hoạch Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ hai - 24/01/2022 10:31
Thực hiện Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Thực hiện Kết luận số 13 –KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích.
Tăng cường sự lãnh đạo của BCH Đảng ủy đối với công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các nội dung của Kết luận 13 gắn với các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng và Tỉnh ủy về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm trong  công tác quản Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
- Xử lý nghiêm túc theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm khi được kiểm tra phát hiện để góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tội phạm, tham nhũng; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, trách nhiệm trong quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ công chức kỷ cương, liêm chính.
2. Yêu cầu
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, văn bản chỉ
đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống tội phạm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm vi phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói riêng; trong đó xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng tập thể, cá nhân, đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện thành công mục tiêu; trong đó tập trung phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm vi phạm về tài nguyên và môi trường, không để gia tăng do tác động của dịch bệnh Covid-19.
II. MỤC TIÊU YÊU CẦU CỤ THỂ.
1. Chủ động phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về vi phạm và khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý; tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền đạt trên 85%.
2. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ lợi dụng chức vụ,
tham nhũng, tiêu cực vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; bảo đảm 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đều được chuyển kịp thời đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
3. Tăng cường phối hợp thường xuyên chặt chẽ với cơ quan Tư pháp, Công an, Kiếm sát trong công tác phòng ngừa, phòng, chống tội phạm về tài nguyên và môi trường trên địa bàn theo Quy chế đã ký kết, ban hành, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đi vào thực chất; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đảm bảo năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đề ra.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tổ chức quán triệt, thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm
2021 của Bộ Chính trị (Khóa X); Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 24 tháng 9 năm
2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, gắn kết chặt chẽ giữa phòng, chống tội
phạm với triển khai hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19,
tạo điều kiện thuận lợi thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã
hội; xác định công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài; thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm.
2. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm nêu
gương của mỗi cán bộ, đảng viên; sự chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng các đơn vị, các phòng quản lý nhà nước; trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong phòng,chống tội phạm. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, nhất là tình trạng lấn, chiếm đất, sử dụng đất trái mục đích vi phạm về xử lý chất thải công nghiệp, xây dựng, chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác trái phép khoáng sản, cát, sỏi lòng sông; không để khiếu kiện kéo dài, phức tạp về an ninh, trật tự.
3. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức công vụ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức. chú trọng thực hiện các biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ;
4. Kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và kịp thời trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc châó hành chính sách, pháp luật về đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng đất. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường từng bước triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3; 4.
5. Đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản. Đề cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý bảo vệ tài nguên khoáng sản chưa khai thác. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản, đặc biệt là khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường;
6. Kiểm soát, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, giảm nhẹ suy thoái, cạn kiệt về tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.
7. Thực hiện nghiêm một số giải pháp cấp bách phòng ngừa đất tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã tráp pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi công dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường;
8. Đảm bảo tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, tuyệt đối tránh việc đùn đẩy trách nhiệm giải quyết đơn thư của công dân, cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở. Chủ động kiểm tram thanh tra nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm công chức, viên chức tiêu cực, vi phạm pháp luật nhằm xây dựng đội ngũ công chức viên chức cơ quan trong sạch, vững mạnh. Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và các quy chế, quy trình; kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
9. Xây dựng chương trình tổng thể, lồng ghép với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự các chương phòng, chống dịch bệnh của Trung ương và của tỉnh.
10. Phân công trách nhiệm cụ thể, gắn với trách nhiệm quản lý; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách trong công tác phòng, chống tội phạm, luôn nỗ lực hành động vì mục đích chung.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Thanh tra Sở.
Là đơn vị thường trực có trách nhiệm tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc sở  tổ chức thực hiện, trong đó xác định cụ thể các nhiệm vụ ưu tiên, các giải pháp có tính khả thi cao và tổ chức kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này.
Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo chức năng, nhiệm vụ của Sở TNMT; chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống tội phạm; pháp luật thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
 Phối hợp với Văn phòng sở và các phòng quản lý nhà nước thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống các văn bản quy phạm về lĩnh vực tài nguyên và môi trường để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ những văn bản, nội dung quy định không còn phù hợp hoặc đề xuất ban hành mới cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
2. Phòng Quản lý Đất đai.
Tăng cường kiểm tra, rà soát phát hiện kịp thời vi phạm trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai; Chủ động tham mưu chỉ đạo công khai, minh bạch các dự án đã được phê duyệt. Đồng thời rà soát, kiểm tra các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, chậm triển khai; chủ đầu tư buông lỏng quản lý để bị lấn, chiếm; sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không hiệu quả; phối hợp với các Sở, ngành liên quan kịp thời phát hiện việc mua bán, chuyển đổi các dự án có dấu hiệu vi phạm, nhất là các dự án chưa hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai để chủ động phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tự ý phân lô, tách thửa, bán đất nền trái quy định của pháp luật;
Phối hợp Thanh tra Sở tổng hợp đánh giá tổng thể về thực trạng vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, phân loại từng hành vi để đề xuất biện pháp tháo gỡ, giải quyết phù hợp. Trong đó, tập trung chú ý đối với các vi phạm như: lấn, chiếm, hủy hoại đất; vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố; sử dụng đất không đúng mục đích; không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất;
3. Phòng Đo đạc, bản đồ và Viễn thám.
Tham mưu lựa chọn kỹ đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm trong việc khảo sát, lên phương án xác định giá đất cụ thể; thực hiện việc thẩm định kế hoạch, phương án và thực hiện GPMB phải đảm bảo trình tự, thủ tục, quy định pháp luật và phù hợp thực tế từng dự án, nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật để có sự linh hoạt trong giải quyết công việc, không cứng nhắc, không máy móc nhằm rút ngắn thời gian GPMB. Phối hợp chặt chẽ với địa phương nơi có đất thu hồi trong việc tháo gỡ các vướng mắc trong công tác GPMB; kết hợp các hình thức đẩy mạnh vận động, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất  đai, bồi thường GPMB, hỗ trợ, tái định cư cũng như tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, hiệu quả tác động của dự án tới sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
Đẩy mạnh nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quần chúng gương mẫu trong khu dân cư nơi có đất thu hồi, nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong việc chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện các dự án. 
Phối hợp với cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và Chủ đầu tư kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để có hướng chỉ đạo xử lý, giải quyết đúng theo yêu cầu, đẩy nhanh tiến độ GPMB đối với các dự án.
Phối hợp với Văn phòng sở tham mưu cho Giám đốc sở chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với công chức, viên chức có vi phạm trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tập trung chấn chỉnh những tồn tại trong tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp thực hiện không đúng quy định, chậm thực hiện TTHC, để quá hạn, có dấu hiệu vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
4. Phòng Quản lý Môi trường
Tăng cường tuyên tuyền phổ biến pháp luật, truyền thông bảo vệ môi trường đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. Tập trung tham mưu cho ban giám đốc sở chỉ đạo xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại các bãi rác thải, khu xử lý rác thải trên đại bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc và đúng các quy định, quy chuẩn của các khu công nghiệp, cụm công nghiêp, làng nghề để khuyến khích phát triển và hạn chế làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nâng cao chất lượng công tác thẩm định phê duyệt ĐTM đánh giá tác động môi trường. Tham mưu chỉ cấp phép cho cơ sở hoạt động chính thức khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, vận hành thử nghiệm đạt quy chuẩn môi trường được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh. Tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát bảo vệ môi trường – Công an Tỉnh, Thanh tra Sở tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và chấn chỉnh, xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề xuất với người có thẩm quyền xử phạt, kịp thời phát hiện hành vi tội phạm về môi trường chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
5. Phòng Khoáng sản tài nguyên nước
5. Phòng Khoáng sản, Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn
Đẩy mạnh công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở cấp huyện, xã; kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh có biện pháp tháo gỡ.
Chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Lãnh đạo Sở đề xuất UBND tỉnh thành lập các đoàn thanh, kiểm tra đối với công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Cương quyết đấu tranh, xử lý quyết liệt, dứt điểm các trường hợp hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; các trường hợp có phép nhưng không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường;
Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các mỏ cấp phép khai thác khoáng sản; thường xuyên rà soát, đôn đốc công tác đóng cửa mỏ, ký quỹ và thực hiện phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với các điểm mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
6. Văn phòng sở
Phối hợp Thanh tra sở tham mưu Giám đốc Sở xem xét, điều chỉnh nội dung Kế hoạch trong trường hợp cần thiết cho phù hợp với tình hình thực tế. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thực hiện đảm bảo đạt được mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, các giải pháp để thực hiện.
Chủ trì, phối hợp với các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các hoạt động phòng ngừa tội phạm trong các lĩnh vực ngành quản lý.
7. Các Phòng, đơn vị trực thuộc.
 Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, phòng chống tội phạm ở đơn vị mình và tham gia phối hợp tích cực triển khai, thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này.
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc và chấp hành chế độ thông tin báo cáo. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm xây dựng báo cáo tình hình, kết quả gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo theo quy định
- Giao Văn phòng theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2021 << 7/2022 >> 2023

Tin được xem nhiều

Công ty cổ phần bất động sản an toàn
Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv