10:30 ICT Thứ sáu, 27/05/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 194

Máy chủ tìm kiếm : 149

Khách viếng thăm : 45


2 Hôm nay : 7797

thoi trang nu Tháng hiện tại : 358514

1 Tổng lượt truy cập : 26434855

Trang nhất » Tin Tức » Tin thanh tra

Báo cáo Kết quả thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc

Thứ ba - 08/06/2021 16:14
Thực hiện Văn bản số 247/TTr-VP ngày 28/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v báo cáo sơ kết công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc (sau đây gọi tắt là Sở TN&MT) báo cáo kết quả cụ thể như sau (số liệu từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/5/2021):
A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
I. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Công tác tiếp dân
- Tổng số lượt tiếp công dân 29 lượt tương ứng với tổng số 30 người, số lượt đoàn đông người (từ 5 người trở lên) là 0 lượt.
- Nội dung tiếp công dân: lĩnh vực đất đai 28 lượt; lĩnh vực môi trương 01 lượt; lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước 0 lượt.
2. Kết quả tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai
a) Tổng số đơn nhận được trong kỳ
Trong kỳ báo cáo, tiếp nhận tổng số 152 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do công dân gửi đến (trong đó 17 đơn tồn từ kỳ cuối năm 2020 chuyển san; 135 đơn tiếp nhận trong kỳ báo cáo năm 2021).
b) Phân loại đơn
- Đơn không đủ điều kiện xử lý (do trùng lặp, đơn nặc danh, đơn không rõ nội dung và địa chỉ): 0 đơn;
- Số đơn đủ điều kiện xử lý: 152 đơn, trong đó:
+ Theo lĩnh vực: 07 đơn lĩnh vực môi trường;  145 đơn lĩnh vực đất đai
- Theo loại đơn: 23 đơn tố cáo, 11 đơn khiếu nại, 118 đơn kiến nghị phản ánh.
c) Kết quả xử lý
Lưu 68 đơn (đơn gửi nhiều nơi trong đó đã đúng nơi có thẩm quyền giải quyết), chuyển 18 đơn đến cơ quan các cấp có thẩm quyền; thụ lý giải quyết theo thẩm quyền của Sở TN&MT 66 đơn (đơn kiến nghị, phản ánh).
Đến nay, đã giải quyết xong đối với 38 đơn, còn lại 28 đơn hiện đang trong quá trình xem xét, xác minh, giải quyết.
3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai
Trong kỳ báo cáo, Sở TN&MT được Chủ tịch UBND Vĩnh Phúc giao xem xét, giải quyết tổng số 21 vụ việc, trong đó: 12 vụ việc đã có kết quả kiểm tra, xác minh, giải quyết; còn lại 09 vụ việc đang tiếp tục được rà soát, xác minh và chưa có kết quả.
II. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA
Ngày 31/12/2020, Sở TN&MT đã ban hành Quyết định số 734/QĐ-STNMT về việc Phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở TN&MT, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra cho các phòng QLNN trực thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ.
Ngày 19/5/2021, Sở TN&MT tiếp tục ban hành Quyết định số 219/QĐ-STNMT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở TN&MT (lần 1).
1. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
Theo Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở TN&MT đã phê duyệt tại Quyết định số 734/QĐ-STNMT ngày 31/12/2020 và Quyết định số 219/QĐ-STNMT ngày 19/5/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở TN&MT (lần 1). Năm 2021, Sở TN&MT tiến hành 13 cuộc Thanh tra chuyên ngành đối với tổng số 42 tổ chức, cá nhân; kiểm tra chuyên ngành đối với 30 tổ chức.
Trong kỳ báo cáo, Thanh tra Sở đã triển khai tổng số 14 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 26 tổ chức, cá nhân
1.1. Lĩnh vực đất đai
a) Việc triển khai thanh tra, kiểm tra:
- Tổng số cuộc đã triển khai: 07 cuộc kiểm tra đối với 15 tổ chức. Trong đó, theo Kế hoạch 0 cuộc; Đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh 07 cuộc kiểm tra đối với 15 tổ chức (Ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra 04 cuộc đối với 12 tổ chức; Không ban hành Quyết định thành lập Đoàn 03 cuộc đối với 03 tổ chức)
- Nội dung: chấp hành pháp luật đất đai (quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; chuyển đổi mục đích sử dụng đất và giao đất ở, cho thuê đất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ,…)
- Tiến độ thanh tra, kiểm tra: đã ban hành 03 báo cáo kết quả kiểm tra đối với 03 tổ chức. Còn lại 04 cuộc kiểm tra (đối với 12 tổ chức) đang trong thời gian tiến hành kiểm tra, xác minh và dự kiến hoàn thành, ban hành kết luận và báo cáo kết quả kiểm tra trong đầu quý III năm 2021.
b) Kết quả thanh tra, kiểm tra: chưa phát hiện tổ chức, cá nhân có vi phạm.
c) Kiến nghị xử lý vi phạm: chưa có kiến nghị về thu hồi đất đai, xử lý kỷ luật hành chính hoặc chuyển cơ quan điều tra xử lý.
1.2. Lĩnh vực bảo vệ môi trường:
a) Việc triển khai thanh tra, kiểm tra:
- Tổng số cuộc đã triển khai: 01 cuộc kiểm tra đối với 01 cá nhân. Trong đó, theo Kế hoạch 0 cuộc; Đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh 01 cuộc kiểm tra đối với 01 cá nhân (không ban hành Quyết định thành)
- Nội dung: chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh quy mô hộ gia đình.
- Tiến độ thanh tra, kiểm tra: đã ban hành báo cáo kết quả kiểm tra..
b) Kết quả thanh tra, kiểm tra:
Qua kiểm tra đã phát hiện cá nhân vi phạm và ban hành 01 Quyết định xử phạt VPHC (theo thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở) với số tiền phạt là 2.500.000 đồng. Hiện nay, cá nhân đã thực hiện việc nộp tiền phạt vào NSNN theo quy định.
c) Kiến nghị xử lý vi phạm: không có kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính hoặc chuyển cơ quan điều tra xử lý.
 1.3. Lĩnh vực khoáng sản:
a) Việc triển khai thanh tra, kiểm tra:
- Tổng số cuộc đã triển khai: 02 cuộc kiểm tra đối với 02 tổ chức. Trong đó, theo Kế hoạch 0 cuộc; Đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh 02 cuộc kiểm tra đối với 02 tổ chức (Ban hành Quyết định thành lập Đoàn: 01 cuộc đối với 01 tổ chức; không ban hành Quyết định thành Đoàn: 01 cuộc đối với 01 tổ chức)
- Nội dung: chấp hành pháp luật về khoáng sản (khoáng sản chưa khai thác, khoáng sản đã được cấp phép khai thác…)
- Tiến độ thanh tra, kiểm tra: đang trong thời gian tiến hành kiểm tra và và dự kiến hoàn thành, ban hành kết luận và báo cáo kết quả kiểm tra trong đầu quý III năm 2021.
b) Kết quả thanh tra, kiểm tra: chưa phát hiện tổ chức, cá nhân có vi phạm.
c) Kiến nghị xử lý vi phạm: chưa có kiến nghị về thu hồi giấy phép, xử lý kỷ luật hành chính hoặc chuyển cơ quan điều tra xử lý.
1.4. Kết hợp nhiều lĩnh vực trong một cuộc thanh tra, kiểm tra (kết hợp lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước…):
a) Việc triển khai thanh tra, kiểm tra:
- Tổng số cuộc đã triển khai: 04 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 08 tổ chức, cá nhân. Trong đó, theo Kế hoạch 01 cuộc thanh tra đối với 04 tổ chức, cá nhân; Đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh 03 cuộc kiểm tra đối với 04 tổ chức, cá nhân (Ban hành Quyết định kiểm tra: 02 cuộc đối với 03 tổ chức, cá nhân; không ban hành Quyết định thành lập Đoàn: 01 cuộc đối với 01 tổ chức)
- Nội dung: kết hợp nhiều lĩnh vực (chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường hoặc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và tài nguyên nước…)
- Tiến độ thanh tra, kiểm tra: đã ban hành 02 kết luận thanh tra đối với 04 tổ chức, cá nhân; 01 kết luận kiểm tra đối với 01 tổ chức; 01 báo cáo kết quả kiểm tra đối với 01 tổ chức. Các cuộc kiểm tra còn lại đang trong thời gian tiến hành kiểm tra và và dự kiến hoàn thành, ban hành kết luận và báo cáo kết quả kiểm tra trong đầu quý III năm 2021.
b) Kết quả thanh tra, kiểm tra:
Qua kiểm tra đã phát hiện 01 cá nhân vi phạm và ban hành 01 Quyết định xử phạt VPHC (theo thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở) với số tiền phạt là 7.500.000 đồng. Hiện nay, cá nhân đã thực hiện việc nộp tiền phạt vào NSNN theo quy định.
c) Kiến nghị xử lý vi phạm: chưa có kiến nghị thu hồi đất, xử lý kỷ luật hành chính hoặc chuyển cơ quan điều tra xử lý.
2. Kết quả công tác thanh tra hành chính
Theo Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở TN&MT đã phê duyệt tại Quyết định số 734/QĐ-STNMT ngày 31/12/2020 và Quyết định số 219/QĐ-STNMT ngày 19/5/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở TN&MT (lần 1). Năm 2021, Sở TN&MT triển khai công 01 cuộc Thanh tra hành chính đối với 01 tổ chức thuộc Sở TN&MT (Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh Sông Lô); 01 cuộc kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với 01 tổ chức thuộc Sở TN&MT (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh); 01 cuộc kiểm tra việc công tác giải quyết thủ tục hành chính đối với 01 tổ chức thuộc Sở TN&MT (Phòng Quản lý môi trường). Ngoài ra, không có cuộc thanh tra, kiểm tra từ kỳ trước chuyển sang.
Trong kỳ báo cáo, Sở TN&MT chưa triển khai cuộc thanh tra hành chính theo Kế hoạch đã phê duyệt.
3. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
Theo Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở TN&MT đã phê duyệt tại Quyết định số 734/QĐ-STNMT ngày 31/12/2020 và Quyết định số 219/QĐ-STNMT ngày 19/5/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở TN&MT (lần 1). Năm 2021, Sở TN&MT có tiến hành 01 cuộc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với 01 tổ chức (UBND huyện Vĩnh Tường).
Trong kỳ báo cáo, Sở TN&MT chưa triển khai cuộc thanh tra hành chính theo Kế hoạch đã phê duyệt.
4. Kết quả kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra
Theo Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở TN&MT đã phê duyệt tại Quyết định số 734/QĐ-STNMT ngày 31/12/2020 và Quyết định số 219/QĐ-STNMT ngày 19/5/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở TN&MT (lần 1). Năm 2021, Sở TN&MT có tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở TN&MT.
Trong kỳ báo cáo, Sở TN&MT chưa triển khai cuộc kiểm tra theo Kế hoạch đã phê duyệt.
III. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Ngày 22/2/2021, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-STNMT về công tác phòng chống tham nhũng của Sở TN&MT năm 2021.
Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được tuyên truyền, đồng thời thực hiện các giải pháp phòng ngừa, cụ thể:
- Về tuyên truyền: Phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng đến các cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc Sở thông qua hệ thống văn bản quản lý, điều hành, qua trang Website của Sở, qua các cuộc họp giao ban, quý, tháng, sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ.
- Về thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng, phòng ngừa tham những. Công khai minh bạch các hoạt động như kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, các biện pháp phòng chống tham nhũng đều được phổ biến công khai theo quy định.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
Công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan theo đúng quy định về:
- Việc quản lý, sử dụng tài sản công, chế độ chính sách, định mức tiêu chuẩn quy định. 
- Công khai kết quả đề xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân với UBND tỉnh được gửi đến tổ chức, công dân và người có liên quan biết.
b) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức
Trong kỳ báo cáo, Sở TN&MT chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, sử dụng.
c) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức
Sở TN&MT yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở tiếp tục thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng Ngân sách Nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính Nhà nước; Quyết định số 1847/2018/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Quyết định số 3569/QĐ-CT ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/2018/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng
Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của đơn vị: Qua kiểm tra nội bộ của Sở chưa phát hiện có dấu hiệu tham nhũng xảy ra trong nội bộ.
Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Qua công tác thanh tra chưa phát hiện trường hợp có tham nhũng.
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Qua công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện trường hợp có tham nhũng.
IV. CÔNG TÁC KHÁC
Trong kỳ báo cáo, tổng số công chức của Thanh tra Sở TN&MT là 10 người. Trong đó:
- Về cơ cấu tổ chức: Chánh Thanh tra; 03 Phó Chánh thanh tra; 04 công chức.
- Về chức danh nghề nghiệp: 06 thanh tra viên chính, 04 thanh tra viên.
- Về chính nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ: 10/10 công chức đã hoàn thành chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính.
V. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CHUNG
1. Về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị
Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong lĩnh vực tài nguyên môi trường của Sở TN&MT đã được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên vẫn còn khó khăn, hạn chế là:
- Số lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo hay kiến nghị phản ánh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường rất lớn, trong đó cơ bản về lĩnh vực đất đai, nhiều việc xảy ra đã lâu, trong khi đó chính sách, pháp luật của Nhà nước đã có nhiều thay đổi qua các thời kỳ dẫn đến việc xử lý, xác minh, giải quyết gặp nhiều khó khăn.
- Công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương còn nhiều hạn chế, bất cập, tồn tại, yếu kém; tài liệu, hồ sơ thiếu đồng bộ không được cập nhật chỉnh lý biến động thường xuyên, công tác quản lý, lưu trữ tại nhiều cơ sở chưa tốt, thậm chí thất lạc dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý nói chung và công tác tiếp công dan, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nói riêng.
- Một số địa phương, cơ sở chưa làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong lĩnh vực tài nguyên môi trường nhất là trong lĩnh vực đất đai ngay từ cơ sở, địa phương dẫn đến việc công dân khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, gây khó khăn cho việc xử lý, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền cấp trên.
2. Về công tác thanh tra, kiểm tra
Kể từ cuối năm 2020 đến nay (nhất là từ cuối tháng đầu của Quý II năm 2021), do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại một số tỉnh/thành phố, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc với diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện các biện pháp quyết liệt, ưu tiên phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; đồng thời tập trung thực hiện một số cuộc thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh nên đã ảnh hưởng và làm chậm tiến độ triển khai các cuộc Thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đề ra.
Trình tự, thủ tục, các bước tiến hành thanh tra, kiểm tra đã được thực hiện theo đúng quy định của Luật Thanh tra và các quy định khác có liên quan.
3. Về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động thanh tra
Sở TN&MT luôn quan tâm và chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm có phẩm chất đạo đức thường xuyên trực tiếp công dân và trực điện thoại đường dây nóng tại Phòng tiếp công dân của Sở TN&MT. Tiếp thu và tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân; ghi chép vào Sổ theo dõi tiếp công dân đầy đủ nội dung do công dân trình bày.
Trong quá trình hoạt động, các đoàn thanh tra luôn đảm bảo thực hiện nghiêm theo đúng nội dung trong quyết định thanh tra, đảm bảo tính khách quan, chính xác, dân chủ để phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
4. Công tác phòng, chống tham nhũng
 Sở TN&MT đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về phòng chống tham nhũng. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ như tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, trả lương và các khoản phụ cấp qua tài khoản, trong lĩnh vực tham mưu, quản lý của ngành việc giao đất, cấp phép khai thác tài nguyên bám sát quy hoạch, kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...
Bên cạnh các mặt đã đạt được công tác phòng chống tham nhũng còn có hạn chế: nội dung, hình thức tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng chưa đa dạng, phong phú; công tác tự kiểm tra nội bộ ở một số đơn vị vẫn còn hạn chế; chưa tổ chức cuộc thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, đơn vị thuộc Sở.
B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
I. CÔNG TÁC TIẾP DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân, nhận và xử lý đơn thư theo quy định.
Sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra nói chung và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng khoa học, hợp lý, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ quan, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đồng thời xử lý nghiêm túc cán bộ, công chức có vi phạm, khuyết điểm theo quy định của pháp luật.
Tiếp tục quán triệt, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến. Phấn đấu xử lý, giải quyết từ 95 đến 100% các vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến trong lĩnh vực tài nguyên môi trường theo thẩm quyền và được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.
II. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA
Tiếp tục triển khai xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; tập trung thanh tra, kiểm tra tổ chức, cá nhân, địa bàn có dấu hiệu vi phạm; bám sát định hướng, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, phù hợp yêu cầu thực tế của công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trên địa bàn thực hiện đảm bảo khách quan, toàn diện, khoa học, không chồng chéo.
Thực hiện tốt các cuộc thanh tra đột xuất do UBND tỉnh, người có thẩm quyền và các cơ quan cấp trên giao.
Tăng cường công tác giám sát các Đoàn thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra
III. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thực chất, có hiệu quả. Tiếp tục học tập và làm theo lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ và thực hiện tốt Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính, trọng tâm là công tác tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường các cấp từ tỉnh xuống cơ sở.
- Phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát của Ban thanh tra nhân dân, các đoàn thể đối với công tác phòng chống tham nhũng, nhất là lĩnh vực thu chi tài chính, quản lý tài sản công, công tác tổ chức cán bộ, …
- Thực hiện thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Sở theo kế hoạch.
C. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
* Đề nghị Quốc hội, Chính phủ:
Xây dựng chính sách, pháp luật để trong thời gian tới hạn chế tối đa việc lưu thông, sử dụng tiền mặt trong thanh toán để các cơ quan chức năng thuận lợi trong việc kiểm soát các hành vi tham nhũng.
Có chính sách tiền lương thích hợp để người cán bộ, công chức sống được bằng đồng lương từ đó góp phần hạn chế được tình trạng tham nhũng, tiêu cực.
Sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật đất đai cho phù hợp với thực tế.
* Đề nghị Bộ TNMT  và cơ quan chức năng liên quan:
Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn về công tác Phòng chống tham nhũng một cách thiết thực, hiệu quả.
Tăng cường công tác thanh kiểm tra về công tác Phòng chống tham nhũng và kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng chống tham nhũng đồng thời xử lý, kỷ luật nghiêm khi phát hiện các trường hợp tham nhũng, tiêu cực để tăng tính răn đe, phòng ngừa chung.

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2021 << 5/2022 >> 2023

Tin được xem nhiều

Công ty cổ phần bất động sản an toàn
Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv