05:45 ICT Thứ năm, 08/12/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 109

Máy chủ tìm kiếm : 38

Khách viếng thăm : 71


2 Hôm nay : 7268

thoi trang nu Tháng hiện tại : 125777

1 Tổng lượt truy cập : 29987349

Trang nhất » Tin Tức » Tin thanh tra

Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2016-2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc

Thứ ba - 28/12/2021 14:20
Ngày 02/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc (TN&MT) nhận được Văn bản số 981/TTr-NV4 của Thanh tỉnh Vĩnh Phúc với nội dung đề nghị báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016-2021. Sau khi nghiên cứu, Sở TN&MT ban hành báo cáo số 450/BC-STNMT ngày 28/12/2021 về tổng hợp kết quả cụ thể như sau (số liệu báo cáo lấy theo kỳ báo cáo năm của ngành Thanh tra):
I. ĐẶC DIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh Vĩnh Phúc quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.

Thời điểm năm 2016, Sở TN&MT với cơ cấu tổ chức các phòng, đơn vị trực thuộc gồm: 02 Chi cục, 07 phòng QLNN và 05 đơn vị sự nghiệp. Tổng số công chức, viên chức, lao động hợp đồng là 403 người.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV, Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC, Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT và Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT. Sau khi sắp xếp lại, hiện nay, cơ cấu tổ chức của Sở giảm còn 06 QLNN, 04 đơn vị sự nghiệp với tổng số công chức, viên chức và người lao động là 421 người.

Giai đoạn 2016 - 2021, việc THTK, CLP được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở TN&MT quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về THTK, CLP, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Sở; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã đề cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) về THTK, CLP. Sở TN&MT đã triển khai, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đưa nhiệm vụ thực hiện công tác THTK, CLP vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc đẩy mạnh THTK, CLP để tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển ngành TN&MT.

Trong kỳ báo cáo, Sở TN&MT đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo, quán triệt thực hiện các quy định pháp luật về THTK, CLP như Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Thông tư 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên.

Trên cơ sở kế hoạch, chương trình THTK, CLP của Sở, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở xây dựng Chương trình THTK, CLP của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện. Trong Chương trình THTK, CLP của các đơn vị phải cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, các biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đề ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tình hình chỉ đạo triển khai thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị

Hàng năm, Sở TN&MT chỉ đạo Thanh tra Sở tham mư xây dựng kế hoạch, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; đồng thời, chỉ đạoThủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị mình và chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị cấp dưới trực thuộc; đối với những vi phạm được phát hiện trong công tác kiểm tra, Thủ trưởng các đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý nhằm hạn chế thấp nhất, tránh để xảy ra sai phạm, hậu quả nghiêm trọng.

2. Kết quả thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

a/ Về thanh tra về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí hoặc có nội dung liên quan THTK, CLP:

- Các cuộc thanh tra có nội dung riêng về THTK, CLP: Trong kỳ báo cáo, Sở TN&MT chưa triển khai thực hiện.

- Các cuộc thanh tra có nội dung liên quan THTK, CLP (thanh tra chuyên ngành lĩnh vực TN&MT): Trong kỳ báo cáo, Sở TN&MT đã triển khai tổng số 54 cuộc thanh tra và ban hành tổng số 118 kết luận.

Qua thanh tra đã phát hiện 55 tổ chức, cá nhân có vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính 1.192,1 triệu đồng. Các dạng hành vi vi phạm chủ yếu gồm:

- Về đất đai: lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất, chậm triển khai dự án.

- Về môi trường: không có hồ sơ môi trường ban đầu cho dự án (báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết BVMT, đề án BVMT, Kế hoạch BVMT,…), thực hiện không đúng, không đầy đủ về tần suất quan trắc, giám sát môi trường, vi phạm về quản lý chất thải nguy hại…;

- Về tài nguyên nước: không có giấy phép khai thác và sử dụng nước dưới đất, không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước,…

- Về khoáng sản: không bảo quản mốc giới được giao theo quy định, bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ chưa đúng quy định,…

Trong các hành vi vi phạm nêu trên, riêng đối với việc chậm triển khai dự án đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi tổng số 4.184.401,80 m2 đất của 37 tổ chức.

b/ Về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra, kiểm tra có liên quan đến THTK, CLP

Trong kỳ báo cáo, đã có 81 kết luận đã thực hiện xong, còn lại 37 kết luận chưa thực hiện xong.

 Đối với các dự án chậm triển khai nêu trên đã có 18 tổ chức được UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng đất với tổng diện tích 354.923,60 m2; ban hành Quyết định thu hồi tổng diện tích 3.110.346,0 m2 của 06 tổ chức; còn lại Sở TN&MT đang triển khai hoàn thiện hồ sơ trình thu hồi 13 tổ chức với tổng diện tích 719.132,20 m2.

3. Đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3.1. Kết quả đạt được

Giai đoạn 2016-2021 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, tập thể lãnh đạo Sở TN&MT đã chủ động triển khai tuyên truyền quán triệt và ban hành các văn bản để triển khai công tác THTK, CLP đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Việc quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện quy chế cho hoạt động của cơ quan đã gắn với việc THTK, CLP, các quy định của Luật ngân sách Nhà nước từ khâu lập dự toán đến chấp hành và quyết toán ngân sách đã thực hiện nghiêm túc. Việc quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc đi vào nề nếp; việc mua sắm, sữa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc được thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức. Đơn vị đã chủ động cắt giảm những hoạt động không cần thiết, lồng ghép những hoạt động có liên quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản; chủ động phân bổ sử dụng nguồn tài chính, lao động, cơ sở vật chất của đơn vị hợp lý, phù hợp với yêu cầu công việc để thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hơn. Các đơn vị cơ bản đã thực hiện tương đối tốt các chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng và THTK, CLP; không có trường hợp vi phạm về công tác THTK, CLP. 

3.2. Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân

Công tác phòng chống tham nhũng, THTK, CLP tại một số đơn vị thuộc Sở được còn lúng túng về quy trình thực hiện: Trình tự xây dựng, ban hành một số quy chế chưa đảm bảo đầy đủ các bước theo quy định; Việc kiểm tra và tự kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được tiến hành thường xuyên.

3.3. Bài học kinh nghiệm

Tiếp tục tăng cường việc THTK, CLP nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tối đa lãng phí, đẩy lùi tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, nhận thức rõ về vị trí, tầm quan trọng công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan phải được thực hiện thường xuyên liên tục, gắn với các cuộc họp chi bộ, họp giao ban, cuộc sinh hoạt công đoàn, đoàn thanh niên của cơ quan; góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao của ngành.

III. ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về THTK, CLP, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật;

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát công tác THTK, CLP, nhất là đối với việc thi hành các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

 

 

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2021 << 12/2022 >> 2023

Tin được xem nhiều

Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv