01:25 ICT Thứ ba, 06/12/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 96

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 91


2 Hôm nay : 1229

thoi trang nu Tháng hiện tại : 82244

1 Tổng lượt truy cập : 29943816

Trang nhất » Tin Tức » Tin thanh tra

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ ba - 09/11/2021 16:24
Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số 840/TTr-NV4 ngày 20/10/2021 V/v báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân và phòng, chống tham nhũng năm 2021 trình HĐND. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc (TNMT) tổng hợp kết quả cụ thể như sau (thời kỳ báo cáo từ ngày 01/11/2020 đến 31/10/2021):
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được tuyên truyền, đồng thời thực hiện các giải pháp phòng ngừa, cụ thể:
- Về tuyên truyền: Phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng đến các cán bộ, công chức viên chức thông qua phần mềm quản lý văn bản, qua Website của Sở, qua các cuộc họp giao ban, quý, tháng của Sở, qua các cuộc sinh hoạt chuyên đề tại các Chi bộ.
- Về thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Tiếp tục thực hiện phòng chống tham nhũng, phòng ngừa tham nhũng như: Công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan về quản lý, sử dụng tài sản công, chế độ, chính sách, định mức, tiêu chuẩn, các hoạt động như kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, các biện pháp phòng chống tham nhũng đều được phổ biến công khai theo quy định.
Trong kỳ báo cáo, Sở TNMT đã ban hành các Văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác PCTN gồm:
- Kế hoạch số 19/KH-STNMT ngày 23/12/2020 về việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020.
- Kế hoạch số 05/KH-STNMT ngày 22/2/2021 về Công tác PCTN năm 2021.
- Kế hoạch số 30/KH-STNMT ngày 21/9/2021 Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
- Quyết định số 717/QĐ-STNMT ngày 31/12/2020 về Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020, trong đó thực hiện 01 cuộc kiểm tra đối với 01 đơn vị thuộc sở về chấp hành pháp luật PCTN;
- Quyết định số 219/QĐ-STNMT ngày 19/5/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc (lần 1);
- Quyết định số 591/QĐ-STNMT ngày 19/10/2021 Về việc điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc (lần 2).
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
- Công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan được Sở thực hiện đúng quy định cùng với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Các đơn vị thuộc Sở duy trì thực hiện trả lương các khoản thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua tài khoản thể ATM, hạn chế tối đa thanh toán bằng tiền mặt.
- Việc công khai dự toán ngân sách, phân bổ bổ dự toán ngân sách; số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; chế độ chính sách, định mức tiêu chuẩn... được công khai trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản, tại cuộc họp hội nghị cán bộ công chức. Trên trang Website của Sở.
- Công khai lĩnh vực hoạt động của ngành như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh; trình tự, thủ tục việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định hồ sơ xin cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; hồ sơ xin cấp phép sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, hành nghề khoan nước dưới đất đều được niêm yết tại Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc và Trung tâm hành chính công các huyện, thành phố đồng thời đăng tải trên Website của Sở (tại địa chỉ: http//:tnmtvinhphuc.gov.vn). Việc công khai các thủ tục hành chính này thường gắn với việc cải cách thủ tục hành chính.
- Công khai kết quả đề xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân với UBND tỉnh được gửi đến tổ chức, công dân và người có liên quan biết.
- Công khai quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều được công khai trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở.
b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ
Trong kỳ báo cáo, Sở TNMT Quyết định số 721/QĐ-STNMT ngày 18/12/2019 của về ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Sở TN&MT Vĩnh Phúc; Quyết định số 377/QĐ-STNMT ngày 29/7/2020 về sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở TNMT.
Sở TNMT và các đơn vị trực thuộc đã chấp hành đúng các định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu của nhà nước. Kinh phí được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo chi trả đầy đủ tiền lương và các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Bên cạnh đó đơn vị còn tiết kiệm kinh phí để tăng thu nhập nâng cao đời sống cho công chức hàng năm. Việc mua sắm, sửa chữa tài sản và sử dụng tài sản công được thực hiện đúng quy chế quy định, không gây thất thoát, lãng phí, sai mục đích, sai đối tượng.
c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn
Sở TNMT yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở tiếp tục thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính Nhà nước; Quyết định số 1847/2018/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Quyết định số 3569/QĐ-CT ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/2018/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 167/QĐ-STNMT ngày 26/03/2019 về Nội quy cơ quan Sở TNMT.
Hàng năm, Sở TNMT đều cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dự các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tài chính, công tác thanh tra, công tác tập huấn chuyên môn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Qua đó đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị cập nhật kịp thời văn bản chính sách chế độ mới của ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc vận dụng linh hoạt vào công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là cơ sở cho việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, sắp xếp, phân công công việc chuyên môn và xem xét quy hoạch, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo đúng năng lực, trình độ của công chức, đem lại chất lượng, hiệu quả cao trong công việc.
d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn
Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-STNMT ngày 10/9/2020 về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức  năm 2020; Thông báo số 1646/STNMT-VP ngày 25/6/2020 của Sở TN&MT về thông báo thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2020. Trong năm 2020, Sở đã chuyển đổi 15 lượt, vị trí cán bộ, CCVC.
đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt
Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-STNMT ngày 16/01/2020 của về cải cách hành chính năm 2020 của Sở TN&MT; Kế hoạch số 10/KH-STNMT ngày 04/5/2020 của Sở TN&MT về Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 14/KH-STNMT ngày 23/6/2020 về Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020.
Tăng cường đổi mới và ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các phần mềm nghiệp vụ từ đó làm tăng năng suất, hiệu quả công việc. Hiện tại 100% các khoản thanh toán bằng lương và có tính chất lương tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc như chi cục, trung tâm đều thực hiện thanh toán qua thẻ ATM của Ngân hàng.
e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn
Việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của Sở TN&MT được thực hiện đầy đủ, theo quy định tại Luật PCTN năm 2018 và Nghị định 130/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-STNMT ngày 23/12/2020 về việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020.
Tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của Sở là 123 người; số người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là 123 người; số bản kê khai đã được công khai là 123 bản; số bản kê khai đã được công khai theo hình thức niêm yết là 123 bản. Kết quả đạt 100% Kế hoạch đề ra.
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng
Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của đơn vị: Qua kiểm tra nội bộ của Sở chưa phát hiện có dấu hiệu tham nhũng xảy ra trong nội bộ.
Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Qua công tác thanh tra chưa phát hiện trường hợp có tham nhũng.
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Qua công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện trường hợp có tham nhũng.
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG
1.  Đánh giá
- Thời gian qua, tình hình tham nhũng trong Ngành tài nguyên và môi trường nói chung vẫn có những tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tham nhũng.
- Việc tham nhũng diễn ra không chỉ ở cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước mà còn diễn ra đối với những cá nhân, tổ chức ngoài nhà nước như: Khai thác tài nguyên trái phép, trốn nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường... gây thất thoát, lãng phí tài sản cho Nhà nước.
2. Dự báo tình hình tham nhũng
Dự báo tình hình tham nhũng trong thời gian tới: công tác QLNN về tài nguyên và môi trường trong sự vận hành của nền kinh tế thị trường vẫn còn nhiều bất cập; một bộ phận không nhỏ đảng viên, cán bộ, công chức chưa thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ trong khi thi hành công vụ tiền ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng.
III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Công tác phòng, chống tham nhũng tại Sở TNMT có sự chuyển biến tích cực, thể hiện rõ hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Sở và công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhiều hình thức phong phú hơn, được quan tâm gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đảng viên.
Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, tăng cường công khai, minh bạch hoạt động, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác… đã nâng nhận thức, ngăn ngừa vi phạm tham nhũng trong đơn vị. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được tăng cường.
So sánh hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng kỳ này với cùng kỳ năm trước.
Công tác phòng chống tham nhũng luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở chỉ đạo sát sao. Do vậy, trong giai đoạn báo cáo, nội bộ Sở TNMT không phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.
Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN
- Công tác chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng còn có khó khăn: Ngành nghề chuyển đổi phải phủ hợp; có ngành nghề phải chuyển đổi trong thời hạn 03 năm nhưng thời gian này chỉ vừa đủ để cán bộ làm quen công việc.
- Trong công tác kê khai tài sản thu nhập thì việc xác định, định giá tài sản là cây cảnh, tranh ảnh, đá quý … còn có khó khăn vì chưa có tiêu chí đánh giá.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG KỲ TIẾP THEO
1. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp
Thực hiện tốt các giải pháp về phòng chống tham nhũng.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và kịp thời ngăn chặn xử lý, đề xuất xử lý đối với hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thực chất, có hiệu quả. Tiếp tục học tập và làm theo lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ và thực hiện tốt Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính, trọng tâm là công tác tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường các cấp từ tỉnh xuống cơ sở.
Phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát của Ban thanh tra nhân dân, các đoàn thể đối với công tác phòng chống tham nhũng, nhất là lĩnh vực thu chi tài chính, quản lý tài sản công, công tác tổ chức cán bộ, …
Tăng cường thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.
2. Kiến nghị, đề xuất
Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn về công tác Phòng chống tham nhũng một cách thiết thực, hiệu quả.
Tăng cường công tác thanh kiểm tra về công tác Phòng chống tham nhũng và kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng chống tham nhũng đồng thời xử lý, kỷ luật nghiêm khi phát hiện các trường hợp tham nhũng, tiêu cực để tăng tính răn đe, phòng ngừa chung.

Nguồn tin: Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2021 << 12/2022 >> 2023

Tin được xem nhiều

Bản đồ hành chính tỉnh vĩnh phúc
Giao lưu trực tuyến
Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
Cục địa chất và khoáng sản việt nam
Cục đo đạc và bản đồ
Cục Bảo vệ môi trường
Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam
NÔNG THÔN MỚI
Cổng thông tin Pops Việt Nam
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
KTTV
Luật đất đai
hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv