19:36 ICT Thứ sáu, 29/05/2020

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 40


2 Hôm nay : 8630

thoi trang nu Tháng hiện tại : 331742

1 Tổng lượt truy cập : 16976394

Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên đất

Tình hình quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành

Thứ tư - 08/03/2017 08:27
Ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai số 45/2013/QH13, Luật có hiệu lực kể từ 01/7/2014. Luật đã khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2003. Ngày 22/01/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Đất đai. Ngay sau khi Luật Đất đai 2013 cũng như các văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật ra đời và chính thức có hiệu lực, để triển khai kịp thời, nghiêm túc Luật Đất đai và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nhanh chóng đưa các văn bản pháp luật đất đai mới vào thực tiễn cuộc sống và đưa công tác quản lý, sử dụng đất đai vào nề nếp, đúng pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và đã triển khai thực hiện.
Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh  ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như: Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh khóa XV về chính sách đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất. Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 05 năm 2015-2019; Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 Ban hành Quy định về giao đất xây dựng nhà ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và diện tích chia, tách thửa đất ở tối thiểu; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh)...
Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 05 Hội nghị tuyên tuyền, phổ biến pháp luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị; lãnh đạo các Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ban Giải phóng mặt bằng các huyện, thành, thị; cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường công tác trên địa bàn tỉnh; cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; đại diện các doanh nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; biên tập, in, phát tờ rơi, tờ gấp (14.000 tờ); tham mưu UBND tỉnh xây dựng 3.833 cuốn Sổ tay tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, ngày 18/6/2014 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3275/KH-UBND về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về đất đai” và đã triển khai rộng khắp ở các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Tổng số có 30.105 bài dự thi, thông qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể các cấp trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp, kỷ cương theo đúng quy định của pháp luật.
Tổ chức thực hiện quy định của Luật đất đai năm 2013:
Thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013 về việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, đến nay UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và 2016 cho 9/9 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh lập, hoàn thiện hồ sơ về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020, trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ nhất khóa XVI năm 2016.
Về công tác thu hồi, giao đất: Tính từ ngày 01/7/2014 đến 31/12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi, giao đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 284 công trình dự án với tổng diện tích là 292,74 ha.
Về kết quả việc chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước: Theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai 2013, các công trình, dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ phải được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích trước khi thực hiện. Trong đó, thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với công trình, dự án sử dụng từ 10 ha đất trồng lúa, từ 20 ha đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trở lên; thẩm quyền HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa và dưới 20 ha đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ.
Tính từ ngày 01/7/2014 đến 31/12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất làm cơ sở để triển khai thực hiện các công trình, dự án theo quy định. Cụ thể:
- Đối với các công trình dự án được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: Năm 2014, 2015, 2016, HĐND tỉnh ban hành các nghị quyêt cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 3.833,51 ha, trong đó đất trồng lúa là 1.652,32 ha, đất rừng đặc dụng 44,26 ha, đất rừng phòng hộ 40,58 ha để thực hiện 2.297 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh;
-  Đối với các công trình dự án được Thủ tướng chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa: Ngày 23/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện 3 công trình dự án với tổng diện tích là 109,6 ha; từ năm 2014 đến 2016, UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 35 công trình, dự án, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận cho phép chuyển mục đích 9/35 công trình, dự án.
Công tác đo đạc và bản đồ
Sau khi Luật Đất đai năm 2013 ra đời, công tác đo đạc và bản đồ đã đạt được kết quả như sau: Đo đạc xong và bàn giao sản phẩm bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/1.000, 1/2.000 và 1/5.000 khu vực huyện Lập Thạch cho địa phương quản lý sử dụng; hoàn thành dự án xây dựng cơ sở dữ liệu 1/2000 từ bản đồ địa hình và ảnh hàng không kỹ thuật số khu vực thị xã Phúc Yên và huyện Bình Xuyên theo Quyết định số 3073/QĐ-UBND ngày 30/10/2014; hoàn thành công tác thành lập lưới địa chính huyện Sông Lô; triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính 17/ 17 xã, thị trấn huyện Sông Lô.
Công tác đăng ký đất đai
Tổng số Giấy chứng nhận đã cấp cho các tổ chức từ khi thực hiện Luật Đất đai 2013 (từ 01/7/2014) đến tháng 11 năm 2016 là: 3.165 Giấy chứng nhận, cụ thể như sau: Cấp lần đầu là 2.834 Giấy chứng nhận; cấp mới do người sử dụng đất thực hiện các quyền là 331 Giấy chứng nhận. Về công tác cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận cho 43.662 trường hợp, trong đó cấp lần đầu là 6.854 GCN, cấp GCN do người sử dụng đất thực hiện các quyền  (chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cấp đổi, cấp lại…) là 36.808 GCN. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thường xuyên cập nhật, chỉnh lý vào hồ sơ địa chính; Công tác cập nhật, chỉnh lý phải đi đôi với công tác cấp Giấy chứng nhận để đảm bảo tính đồng bộ của các loại tài liệu, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Qua kiểm tra, nghiệm thu công tác cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động, cập nhật hồ sơ địa chính đến tháng 11/2016, cơ bản các đơn vị đã thực hiện cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các thửa có biến động theo từng xã, phường, thị trấn, nhưng kết quả đạt được chưa cao. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã triển khai công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 14/20 xã trên địa bàn huyện Lập Thạch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Chi cục Quản lý đất đai thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện. Tổng số hồ sơ đã kê khai đăng ký tính đến tháng 11/2016 là 36.432/45.087 hồ sơ cần kê khai, bước đầu chuyển hội đồng xét duyệt ở cấp xã là 15.350 hồ sơ, số hồ sơ trình Văn phòng đăng ký đất đai thẩm định là 3.847, còn lại hầu hết các hồ sơ đơn vị tư vấn đang bổ sung và hoàn thiện.
Sở tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 6 xã còn lại của huyện Lập Thạch và triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu huyện Sông Lô sau khi hoàn thành đo đạc Bản đồ địa chính.
Công tác giá đất,  hợp đồng thuê đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư
Từ ngày 01/7/2014 đến ngày 01/7/2016, đã có 197 tổ chức, doanh nghiệp ký hợp đồng thuê đất với tổng diện tích là 7.985.198,1m2. (trong đó có 82 hợp đồng ký mới với diện tích là 1.724.121,5 m2 và 105 hợp đồng ký lại số với diện tích là 6.260.941,7 m2). Thực hiện quy định của Luật Đất đai năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh. Kết quả như sau: Tổng số dự án Nhà nước thu hồi đất bồi thường GPMB là 406 dự án (trong đó, đã thực hiện xong 267 dự án, số dự án đang triển khai thực hiện là 139 dự án).
Từ năm 2015 đến hết tháng 6 tháng đầu năm 201, thực hiện xác định giá đất cụ thể cho 467 dự án (trong đó, xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường là 406 dự án; xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác thuê đất, thu tiền sử dụng đất: 18 dự án; xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất là 43 dự án.
Sở TN&MT đã tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với chủ sử dụng đất là các tổ chức, hộ gia đình được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo kế hoạch. Qua Thanh tra đã kiến nghị thu hồi đối với diện tích do chậm tiến độ sử dụng đất, không có nhu cầu sử dụng đất theo Điều 64 Luật Đất đai năm 2013; kiến nghị cho ra hạn, giãn thời gian triển khai dự án đối với chủ sử dụng đất theo khoản 1 điểm i, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cho thuê tài sản gắn liền với đất không đủ điều kiện, xử phạt vi phạm về hành vi tự chuyển mục đích sử dụng đất, lấn, chiếm hành lang giao thông.
Sở tiến hành 01 cuộc kiểm tra hành chính tại 05 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, thời gian kiểm tra từ ngày 01/01/2015 (ngày các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đi vào hoạt động theo quy định) đến ngày 31/7/2015. Qua kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phát hiện có 1.500 hồ sơ giải quyết quá thời hạn quy định, chiếm 20,5 % đã giải quyết xong. Sở đã đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện các thủ tục hành chính để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và đề xuất, kiến nghị
Trong quá trình thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở TN&MT Vĩnh Phúc gặp một số khó khăn, tồn tại cũng như những bất cập nhất định, gây khó khăn, lúng túng trong công tác thi hành Luật trên địa bàn tỉnh như: Việc uỷ quyền ra quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; việc thực hiện quy định về thời điểm phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và ra quyết định thu hồi đất trong cùng một ngày theo quy định Luật Đất đai năm 2013; việc thực hiện thủ tục hành chính thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Hướng dẫn việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với các dự án sản xuất, kinh doanh nên trong quá trình thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với các dự án này gặp nhiều khó khăn, lúng túng, nếu không nói là không thể vì không có căn cứ, cơ sở; sự chồng chéo, chưa thống nhất giữa các Thông tư gây khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện...

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv