20:43 ICT Thứ tư, 21/04/2021
Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 40


2 Hôm nay : 15373

thoi trang nu Tháng hiện tại : 263534

1 Tổng lượt truy cập : 20100020

Trang nhất » Giới thiệu

Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng thuỷ văn

 Trưởng phòng: Vũ Hoàng Kim
Điện thoai: CQ: 02113 726168
Email: kimvh@vinhphuc.gov.vn

*. Phó trưởng phòng: Nguyễn Vĩnh Hải
SĐT: 02113.844.466
Email: hainv9@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Hoài Phương
Điện thoại: CQ:    02113.728.068
Email: phuongnh3@vinhphuc.gov.vn
 

1. Chức năng: 
Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
Giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
2.1. Về Khoáng sản
- Quản lý hồ sơ, tài liệu về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu khoáng sản và các đề án, dự án phục vụ quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định;
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; xác định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; lập kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh sau khi được phê duyệt;
- Phối hợp lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương theo quy định; kịp thời phát hiện và báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường khi phát hiện khoáng sản mới; thẩm định hồ sơ công nhận chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản; hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh;
- Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ; hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh; tổ chức thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền;
- Tổ chức thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh;
- Phối hợp xây dựng giá tính thuế tài nguyên đối với loại khoáng sản chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc phải điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên do không còn phù hợp theo quy định.
2.2. Về Tài nguyên nước
- Lập và thực hiện kế hoạch điều tra cơ bản, điều hòa, phân phối tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông nội tỉnh;
- Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất và công bố dòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền, khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông; lập danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp;
- Xây dựng, quản lý hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với lưu vực sông nội tỉnh;
- Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước;
- Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền; thu phí, lệ phí về tài nguyên nước, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
- Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên nước theo phân cấp; kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn tỉnh;
- Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt;
- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật.
2.3. Về Khí tượng thủy văn
- Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng ở địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;
- Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thuỷ văn chuyên dùng; tham gia xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trên địa bàn;
- Thẩm định nội dung về khí tượng thủy văn trong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng ở địa phương theo quy định của pháp luật;
- Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của Trung ương trên địa bàn;
- Thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu về khí tượng thủy văn ở địa phương theo quy định của pháp luật;
2.4. Phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND về quản lý khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh; Tham gia xây dựng các văn bản pháp luật của các cấp, ngành có liên quan đến khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn khi có yêu cầu;
2.5 Tổ chức kiểm tra định kỳ theo quy định và kiểm tra đột xuất các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn địa bàn tỉnh, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của giấy phép được cấp và các quy định của pháp luật khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn và pháp luật có liên quan;
2.6. Phối hợp với các đoàn thanh tra của Sở, của Tỉnh và Bộ Tài nguyên và môi trường khi có yêu cầu thanh tra các vấn đề liên quan đến hoạt động khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật
2.7. Thực hiện báo cáo định kỳ về hoạt động khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh theo quy định và yêu cầu đột xuất của UBND tỉnh và của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao
3. Tổ chức và nhân sự
Lãnh đạo phòng Khoáng sản, Tài nguyên nước và KTTV có: Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng.
Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển...Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định theo quy định của pháp luật.
Cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động của phòng do Trưởng phòng phân công theo từng vị trí công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Biên chế của phòng do Giám đốc Sở quyết định giao trên cơ sở vị trí việc làm, trong tổng biên chế công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường được giao theo kế hoạch hàng năm.
 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv